סבא אליהו/חלק ב/פרק כה

הנני מחלה למעלת ממוני הקק״י ולכל תלמידי וקרובי, ובפרט למעלת נכדי ותלמידי החשוב כבן יקיר לי, זה סיני ועוקר הרים, כרכא דכולא ביה, כמהר״ר ישעיה חזקיה שלמה מיכאל יונה נר״ו, אור תורתו זורח, מ״ץ בק״ק טורינ״ו, שיפקחו וישגיחו בעינא פקיחא על קיום צוואתי זאת, כל דאיתיה בשמירה, הכל כאשר לכל בכל ההשתדלות, ומה׳ תהיה משכורתם שלימה. יבלו ימיהם בטוב ובנעימה אכי״ר.

הלא כה דברי, על פומא דאליהו אתגזר, וכל המקיים את דברו וגזירה גזר, אז יקרב לעשותו, קרוב מצדיקו לא יהא נחשב כמו זר. והוא ישא הוד ועוז יתאזר.