סבא אליהו/חלק ב/פרק יג

אחר החזרה מבה"ק יאמרו מזמור ואחריו להשכבה לא יאמרו כי אם אלו הדברים. המלך היושב על כסא רחמים בכח חסדיו הגדולים יחוס ויחמול על פלוני בן פלונית (ע"פ מ"ש הזוהר פ' לך לך דף פ"ד ע"א) דאתפטר בעלמא הדין ברעות אלקא מריה דשמיא וארעא. המלך ברחמיו ירחם עליו שהוא בן אברהם יצחק ויעקב עבדיך וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום, כדכתי' יבא שלום וכו' וכל שכבי עמו ישראל וכו' עד סוף. וכן בכל ז' הימים.