סבא אליהו/חלק ב/פרק ז

וכבר עמדו על משקל ט' קבין מרן ב"י בא"ח סי' פ"ח, והרב אליה רבה סי' תר"ו, ובעל מ"י בשפת אמת פכ"ה כתב שהמים של מודונ"א שהם קלים במשקל ט' קבין הם ט"ל ליטרין וחצי. ובעל הגהת ס' יש נוחלין שם ממדיה ונותן בהם שיעור בדף י"ט, והכל לפי כובד וקלות המימות, והואיל שכן אני אומר כדי להקל טורח המדה לרוחצים. יען המימות שלנו יוצאות מב' נהרות יש מהם כבדים ויש מהם קלים, ישגיחו שהמים של שפיכה יהיו במשקלם מ"ה ליטרין לפחות לעשות כוונים למלאכת שמים, וגם שבזה המשקל יהיה השיעור מרווח ובטוח במדה טובה מרובה ולמרבה המשורה יהיה שלום אין קץ. וכתב ס' החסידים סי' תקס"ב הובא ג"כ בס' נשמת חיים מאמר ב' פכ"ה בטעם הרחיצה שכלעומת שבא כשנולד רוחצין אותו כן ילך כשמת רוחצין אותו ע"כ ויש טעמים אחרים.