משתמש:Roxette5/תקנות התכנון והבניה/(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)/תוספת שלישית

(תקנה 19) חישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן היתר

סימן א': פרשנותעריכה

@ 1. הגדרות

@ 00. 1 (א) בתוספת זו

     "בנין עזר" – בנין שנבנה ליד הבנין העיקרי, בחצרו, בחלק ממנו, או על גגו ומשרת את הבנין העיקרי;
     "גדר ביטחון" – גדר המשמשת לצרכים ביטחוניים;
     "דירה" – כמשמעותה בחלק ב' לתוספת השניה;
     "חממה" – מבנה יציב בעל שלד מעץ או ממתכת המכוסה יריעות פלסטיות והמיועד לשמש בית צמיחה לגידולים חקלאיים;
     "יציע" – חלל המשתרע בחלקה העליון של קומה, בין תקרתה לבין רצפת יציעה, מוקף קירות בחלקו והיקף רצפתו קטן מהיקף רצפת הקומה;
     "מ"א" – מטר אורך;
     "מ"ר" – מטר מרובע;
     "מ"ק" – מטר מעוקב;
     "עליית גג" – חדר או חלל הנמצא מתחת לגג ובקרבתו, שתנועת אדם אפשרית על רצפתו, ויכול שגגו יהיה משופע;
     "קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, וגובהו אינו קטן מ-2.50 מטרים;
     "ש"ח" – שקלים חדשים;
     "שטחים למטרות עיקריות" ו"שטחי שירות" – כמשמעותם בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 (להלן – תקנות אחוזי בניה);
     "תקנות עבודה מצומצמת" – תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003.
     (ב) מונח שלא הוגדר בפרט משנה (א), יהא כמשמעותו בתקנות אחוזי בניה, בין שהוגדר בהן במפורש ובין שלא הוגדר כך, ותוספת זו תתפרש, דרך כלל, יחד עם תקנות אחוזי בניה.
     (ג)  מונח שלא ניתן להגדירו או לפרשו לפי פרטי משנה (א) או (ב), יהא כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות אלה.

סימן ב': חישוב שטחי בניה לקביעת אגרותעריכה

@ 1. חישוב השטח של בנין או תוספת לבנין

@ 00. 2 שטחו של בנין או תוספת לבנין הוא השטח הכולל שהותר לבניה, המחושב לפי תקנות אחוזי בניה, והכולל שטחים למטרות עיקריות ושטחי שירות; לענין זה, "השטח הכולל שהותר לבניה" – שטח הבניה הכולל המצוין במפרט שנערך לפי טופס 1 לתוספת הראשונה, אושר בידי הוועדה המקומית וצורף להיתר.

@ 1. חישוב השטח של מיתקן

@ 00. 3 על אף האמור בפרט 1.00.2, שטחו של מיתקן העשוי קונסטרוקציות הוא מספר המ"ר הכולל –

(1) של שטח ההיטל האופקי על פני הקרקע של חתך המיתקן, התחום בקו דמיוני המחבר את העמודים החיצוניים של שלד המיתקן;
(2) של שטח ההיטל אופקי של חתך יחידות ציוד המותקנות באותו מיתקן, ככל שהן מותקנות מחוץ לשטח ההיטל האופקי של המיתקן כאמור בפסקה (1); לענין זה, "יחידות ציוד" – לרבות מכלים, ריאקטורים, תנורים, צינורות והחללים שביניהם.

@ 1. חישוב הנפח של בנין

@ 00. 5 (א) נפחו של בנין הוא הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות שבו, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של אותה קומה הנמדד במ"א.

     (ב) בפרט זה, "גובהה של אותה קומה" – המרחק האנכי בין המפלס העליון של הרצפה לבין מפלס הרצפה מעל התקרה שמעליה, אם היא בנמצא ואם לאו, לבין המפלס העליון של התקרה, כאשר התקרה שטוחה, בין אם יש גג מעליה וביניהם עליית גג ובין אם הגג שטוח או משופע או מונח על הקירות ובין אם לאו.
     (ג)  אין בבנין תקרה שטוחה וגגו משופע, יימדד גובה הקומה העליונה עד מחצית המרחק האנכי שבין הקו הגבוה ביותר שבו נפגשים מישורי הגג המשופעים עם מישור הקירות או הקורות החיצוניים של הבנין.
     (ד) יש לגג שיפוע אחד או צורה של מישור, יימדד גובה הקומה העליונה עד הקו הגבוה ביותר שבו נפגש מישור הגג עם מישור הקירות או הקורות החיצוניים של הבנין.
     (ה) אין בבנין, כולו או מקצתו, תקרה שטוחה או גג, או שחלק ממנו אינו מוקף קירות ואין לו גג, יימדד גובה הקומה האמורה עד קצהו העליון של הקיר הגבוה ביותר בבנין או הקורה הגבוהה ביותר בבנין.

@ 1. חישוב הנפח של חפירה, חציבה או מילוי

@ 00. 6 (א) הנפח של חפירה, חציבה או מילוי הוא מספר המ"ק המתקבל מהכפלת שטח המגרש או אותו החלק שבו מתבצעת עבודת החפירה, החציבה או המילוי, בגובהו.

     (ב) בפרט זה –
(1) "גובהו" של חפירה, חציבה או מילוי – המרחק האנכי במ"א המהווה את ההפרש בין גובה שהוא ממוצע אריתמטי של הגבהים האבסולוטיים הקיימים בשטח המגרש האמור לפני תחילת ביצוע אחת העבודות המפורטות בפרט משנה (א) והמסומנים בתכנית הבניה, לבין גובה המהווה ממוצע אריתמטי של הגבהים האבסולוטיים שיהיו בשטח המגרש האמור לאחר תום העבודה כאמור והמסומנים בתכנית הבניה;
(2) "גובה אבסולוטי" – גובה המתייחס לפני הים או לגובהה של נקודה מסוימת וקבועה בסביבה.

סימן ג': נוהלי תשלום אגרותעריכה

@ 1. אגרות

@ 00. 7 (א) בעד כל עבודה או שימוש הטעונים היתר המפורטים בטורים א' ו-ב' בטבלה שבסימן ד', תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדם בטור ג'.

     (ב) חישוב האגרה ייערך על בסיס תכניות הבניה המצורפות להיתר ובהתאם לשיטות החישוב של שטחי הבניה המפורטות בסימן ב';
     (ג)  בהיתר לבנין חדש או לתוספת לבנין קיים, תשולם האגרה בהתאם לאחת החלופות המנויות בפרטים 1 ו-2 לטבלה שבסימן ד', ולא תיווסף אגרה בשל בניה לפי פרטים 3 עד 7 לטבלה האמורה, הנלווית לבנין או לתוספת כאמור, ובלבד שהיא כלולה בהיתר הבניה.

@ 1. שיעור מינימלי

@ 00. 8 נקבע שיעור האגרה לפי יחידת חישוב של מידה או כמות, תחושב האגרה בהתאם להיקף העבודה, ובלבד שלא תפחת מ-302.94 שקלים חדשים, ובהיתר לעבודה מצומצמת כמשמעותה בתקנות עבודה מצומצמת – 60.59 שקלים חדשים.

תוספת בניהעריכה

@ 1. 00.9 לצורך חישוב האגרה דין תוספת בניה כדין בניה חדשה ונפרדת מהבנין הקיים.

@ 1. המרת סוג הבניה

@ 00. 10 בעד היתר להמיר בנין מסוג לסוג, בין בדרך שינוי השימוש, שינוי הבניה או בניה חדשה ובין בכל דרך אחרת, תשולם אגרה כמפורט בסימן ד', בהתאם לשיעור הנקוב לגבי סוג הבנין החדש המבוקש.

@ 1. בנין בעל שימוש מעורב

@ 00. 11 חלקים שונים של בנין, המשמשים או המיועדים לשמש, למטרות שונות, תשולם אגרה לכל חלק וחלק כאילו היה אותו חלק בנין נפרד.

@ 1. שינוי בתכניות בניה

@ 00. 12 בעד שינוי בתכניות בניה המצורפות להיתר, הטעון דיון חוזר בוועדה המקומית, תשולם האגרה המינימלית הקבועה בפרט 1.00.8 או האגרה שנקבעה לגבי העבודה הנוספת הכרוכה בשינוי האמור והמפורטת בסימן ד', הכל לפי הסכום הגדול.

@ 1. הגדרות

@ 00. 13 (א) עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש לוועדה המקומית 20% מסכום האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר (להלן – הפיקדון).

     (ב) סירבה הוועדה המקומית לתת את ההיתר, תודיע למבקש בכתב על הסירוב וכי הפיקדון יוחזר לו בתוך 30 ימים.
     (ג)  קבעה הוועדה המקומית תנאי להיתר או הכניסה שינויים בבקשה לא ייחשב הדבר כסירוב ליתן היתר.

@ 1. מועד תשלום

@ 00. 14 (א) בכפוף לאמור בתקנה 20(א) חייב המבקש לשלם את האגרה בניכוי הפיקדון לוועדה המקומית בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על אישור הבקשה להיתר מאת הוועדה האמורה; הפיקדון יהיה צמוד למדד כמשמעותו בתקנה 19א.

     (ב) לא שילם המבקש את האגרה כאמור בפרט משנה (א), לא יוחזר לו הפיקדון.

@ 1. החזרת מחצית האגרה

@ 00. 15 (א) בעל היתר שלא החל בעבודה, החזיר את ההיתר לוועדה המקומית בתוך שישה חודשים מיום הוצאתו, וצירף בקשה לבטלו – זכאי להחזרת מחצית האגרה.

     (ב) נתמלאו התנאים המפורטים בפרט משנה (א), תוחזר מחצית האגרה לבעל ההיתר לא יאוחר משלושה חודשים מיום החזרת ההיתר.

@ 1. חידוש ההיתר

@ 00. 16 (א) בעד חידוש היתר ישלם בעל ההיתר 10% מסכום האגרה שנקבעה לגבי ההיתר המקורי, ובלבד שהתשלום לא יפחת מהאגרה המינימלית הקבועה בפרט 1.00.8.

     (ב) בעד חידוש היתר בנסיבות האמורות בתקנה 20א(ה) ישלם בעל ההיתר 50% מסכום האגרה ששולמה בעד מתן ההיתר המקורי.
     (ג)  הוחל בעבודה שלגביה ניתן היתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו, פטור בעל ההיתר מכל תשלום בעד חידוש ההיתר.

@ 1. פטור מאגרה

@ 00. 17 יושב ראש ועדה מקומית רשאי לפי החלטת ועדה מקומית, ועל פי אישור לשכת הסעד כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, לפטור מבקש מתשלום אגרה, כולה או מקצתה, אם מצבו החומרי מצדיק זאת.

@ 1. פטור לרשויות מקומיות

@ 00. 18 רשות מקומית ואיגוד ערים פטורים מתשלום אגרה בעד היתר לגבי –

(1) בנינים ציבוריים שבנייתם מבוצעת על ידיהם;
(2) עבודות לצורכי עצמם.

@ 1. פטור חלקי למדינה

@ 00. 19 המדינה פטורה מתשלום מחצית האגרה בעד היתר לגבי בניה המבוצעת בידיה, מטעמה או ביזמתה והמיועדת למטרות אלה:

(1) שיכוני עולים ומפונים;
(2) בניני מסחר, מלאכה ותעשיה לצורכי עולים ומפונים;
(3) שיכוני זוגות צעירים;

בפרט זה, "שיכון זוגות צעירים" – שיכון המיועד לזוגות צעירים על פי אישור הרשות המקומית הנוגעת בדבר או על פי אישור משרד הבינוי והשיכון.

@ 1. פטור חלקי לבנין להשכרה

@ 00. 20 (א) המבקש היתר לבנין להשכרה, כהגדרתו בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, פטור מתשלום מחצית האגרה.

     (ב) נמכר בנין שניתן לו היתר כאמור בפרט משנה (א), חלקו או כולו, ישלם המוכר את המחצית הנותרת של האגרה שהיה פטור מתשלומה לפי פרט משנה (א).

סימן ד': שיעורי אגרות להיתרי בניהעריכה

        טור א'
     סוג העבודה או                     טור ב'                                 טור ג'

@ 1. השימוש פירוט סוג העבודה או השימוש אגרה בניה או שימוש בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, 32.72 שקלים חורג, למעט מצללות, שטחי שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי חדשים לכל מ"ר כמפורט בפרט משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני נופש וספורט

@ 2. 2 ואילך לרבות בריכות שחיה, בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני אירועים, מחסנים ובתי אריזה (אף אם הם למטרות חקלאיות), ושינוי שימוש בניית מבנים מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, אורוות, לולים 1.21 שקלים חדשים חקלאיים וכיוצא באלה, למעט מחסנים ובתי אריזה לכל מ"ר למטרות חקלאיות או חממות ובתי רשת 1.12 שקלים חדשים שימוש חורג לכל מ"ר לבנייה עד במבנה 100 מ"ר, בתוספת לא-חקלאי 56 אגורות לכל מ"ר למטרות נוסף מעל 100 מ"ר

@ 3. חקלאיות עבודות בניה סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות 1.21 שקלים חדשים ופיתוח בלא גשרים וגשרונים וכן חפירה לצורך הקמתם לכל מ"ר

@ 4. הקמת בנין בניית מיתקנים (א) מיתקנים משאבות, מגדלי מים וסילוסים, 3.64 שקלים חדשים הנדסיים או הנדסיים בריכות, בורות, מיתקנים ובריכות לכל מ"ק מבנים לתעשיה ומיתקני לטיפול בביוב ובמים, מכלי דלק כבדה, או חקלאות וגז לרבות תחנות שאיבה לטיפול שימוש חורג בשפכים, מיתקני תקשורת פתוחים, במבנים או לרבות מיתקנים תת-קרקעיים מיתקנים אחרים למטרות כאמור

(ב) מאגרי מים מאגרי מים וביוב בנפח של עד 0.12 שקלים חדשים

וביוב לפי 3 מיליון מ"ק לכל מ"ק נפח המאגר על כל מ"ק נוסף מעל 3 מיליון מ"ק פטור

(ג) נמלים שטחי נמל וכל מבנה תעשייה כבדה 1.21 שקלים חדשים

ותעשייה כבדה מקונסטרוקציות לכל מ"ק מקונסטרוקציות

(ד) לוחות מראות או משטחים אחרים 1.19 שקלים

קולטי שמש המשמשים לריכוז וניצול אנרגיית חדשים לכל מ"ר עד במיתקן פוטו- השמש 10,000 מ"ר, וולטאי או בתוספת 10 אגורות בתחנת כוח לכל מ"ר נוסף מעל סולרית 10,000 מ"ר

@ 5. בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולרית עבודת כרייה (א) עבודות חציבה, כרייה, חפירה או מילוי וכיוצא 1.21 שקלים חדשים וחציבה באלה,שלא למטרת הקמת בניין לכל מ"ק

(ב) עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול 0.11 שקלים חדשים

@ 6. בפסולת יבשה לכל מ"ק התקנת כבלים התקנה של – 1.21 שקלים חדשים צנרת ותעלות (1) צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול וניקוז; לכל מ"א שאינם חלק (2) צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה; מהבנין ואינם (3) צנרת עילית; משרתים אותו (4) כבלים בכל קוטר שהוא; באופן ישיר לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים וכיוצא באלה, וכן חציבה,

@ 7. חפירה ומילוי לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות הקמת גדר הקמת גדר – למעט גדר חקלאית או גדר ביטחון 1.21 שקלים חדשים

                                                    לכל מ"א

@ 8. הקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית פטור עבודה לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה 302.94 שקלים מצומצמת חדשים ועבודות אחרות לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה ואושרה 60.59 שקלים

@ 9. לגביה בקשה להיתר לפי תקנות עבודה מצומצמת חדשים מבנים בתי תפילה פטור

   הפטורים מאגרה