משתמש:Roxette5/תקנות התכנון והבניה/(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)/תוספת רביעית

(תקנה 20א) תצהיר של האחראי לביצוע השלד אני החתום מטה ת"ז

              שם משפחה ופרטי

הגר(ה) ב

                    ישוב        רחוב או שכונה     מס'

האחראי לביצוע השלד של הבנין הנבנה ב

על-פי היתר בניה מס'

  גוש וחלקה

@ 1. מצהיר(ה) בזה לאמור: בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט שבבנין הנזכר לעיל (להלן - המקלט), והנני מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של המקלט, עוביים, יציקת הבטון בהם, פריטי מסגרות, ביוב, מים, חשמל, וכיוצא באלה המחוייבים להיות יצוקים בהם, וכן איטום הרצפה והקירות של המקלט, נעשו לפני כל דין החל על הקמת מקלט ובהתאם להיתר הבניה.

@ 2. תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל–1970.

@ 3. אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן. ולראיה באתי על החתום

                                             חתימת המצהיר/ה

אני החתום מטה מאשר בזה

                           שם ותואר

כי ביום התייצב/ה בפני הא'/הגב' שהזדהה/תה בפני בת"ז מס' המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה שעליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה.

                                          חתימת הרשות המאשרת