פתיחת התפריט הראשי

פלוני אעריכה

דשחעחךדשחגעחדשגעחדשחגעשדעחדחעחשעך חלךכשחדגלךכחשחגדכךחשגכחדחכךשדח
פלוני בעריכה

דלחעךלחדשךלעחלשדחגעךחדגעך

פלוני געריכה

לךדחלךשחעךלחדגעלחךע