משתמש:Roxette5/תולדות אות א דוגמה

פלוני אעריכה

דשחעחךדשחגעחדשגעחדשחגעשדעחדחעחשעך חלךכשחדגלךכחשחגדכךחשגכחדחכךשדח
פלוני בעריכה

דלחעךלחדשךלעחלשדחגעךחדגעך

פלוני געריכה

לךדחלךשחעךלחדגעלחךע