משתמש:Roxette5/קול התור

הקדמותעריכה

פרק זעריכה

פרק ז - בצדקה תכונניתוכן הפרק:


אין ירושלם נפדית אלא בצדקה, שנאמר: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, ונאמר: בצדקה תכונני ורב שלום בניך וכו'. - בצדקה תכונני, גזירה וחנינה היא, רצה הקב"ה לזכות את כל ישראל הקרובים והרחוקים במצות בנין ירושלם לפיכך גזר שירושלם תבנה בצדקה. - על כל איש ישראל לקחת חלק בבנין והרחבת נחלת ה', הרחיבי מקום אהלך וכו' ומכ"ש בימים ובמצוות שיש בהם קשר ותכונה משותפת עם ירושלם ובנינה. - עזרת בנין ירושלם היא גם חובת תגמול ממה שכל ישראל בכלל ובפרט לוקח ממנה. - אחינו ב"י היושבים עדיין בגולה מקבלים מאחיהם יושבי ובוני ירושלם אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים יותר ממה שהם תורמים לירושלם אפילו כשהתרומה היא בעין יפה. כי כל השפע של ישועה, ברכה, גאולה, חסד ורחמים, הצלחה ורפואה וכו' וכו' של ישראל בכל מקומות פזוריהם הוא אך ורק מירושלם ובנינה.