משתמש:Erel Segal/שאילתות שימושיות

יצירת ערכי לשון הקודש מתוך מאגר הנתוניםעריכה

SET @ot:="ת"; SET @qodm:=(SELECT qodm FROM qodm_hba_2 WHERE hba=@ot); SET @hba:=(SELECT hba FROM qodm_hba_2 WHERE qodm=@ot); CREATE TEMPORARY TABLE t(t text) charset=utf8; INSERT INTO t SELECT concat("{{התחלת אות בערכי לשון הקודש|",@qodm,"|",@ot,"|",@hba,"}}"); INSERT INTO t SELECT CONCAT("<br/>'''",left(qod,2),":'''<br/>", group_concat(concat("{{ערך בערכי לשון הקודש|",sofiot(qod),"}}<br/>") order by qod separator " ")) AS `` from prt_ljon where sug like '%שורש%' AND sug<>'רבשורש' AND qod like CONCAT(@ot,'%') and qod not like '%0' and qod not like '%1' and qod not like '%2' and qod not like '%3' and qod not like '%4' and qod not like '%5' and qod not like '%6' and qod not like '%7' and qod not like '%8' and qod not like '%=%' group by left(qod,2); INSERT INTO t SELECT concat("{{סוף אות בערכי לשון הקודש|",@qodm,"|",@ot,"|",@hba,"}}"); SELECT t AS `` FROM t;

יצירת דפים לערכי לשון הקודש שיש עליהם ביאוריםעריכה

select CONCAT( "##### ערכי לשון הקודש - ", l.qod, '<br/>', "{{דף לשון הקודש|",l.qod,"|",left(l.qod,1),"}}", '<br/>', 'ENDOFFILE') AS `` FROM prt_tnk1 t inner join prt_ljon l on(t.qod=concat(l.qod,'=')) where l.sug like '%שורש%' and l.sug<>'תתשורש'

בדיקת מספר הערכים בכל צמד של אותיותעריכה

select qod, count(*) as count from prt_ljon where sug like '%שורש%' and qod not like '%0' and qod not like '%1' and qod not like '%2' and qod not like '%3' and qod not like '%4' and qod not like '%5' and qod not like '%6' and qod not like '%7' and qod not like '%=%' group by left(qod,2) order by count desc

החלפת אותיות תחיליות בסופיותעריכה

DROP FUNCTION IF EXISTS sofiot; CREATE FUNCTION sofiot (s varchar(255) charset utf8) RETURNS varchar(255) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN replace( replace( replace( replace( replace( replace( concat(s,' |') ,'כ ','ך ') ,'מ ','ם ') ,'נ ','ן ') ,'פ ','ף ') ,'צ ','ץ ') ,' |','');END

החלפת מספר באות עבריתעריכה

DROP FUNCTION IF EXISTS number2hebrew_hundred; CREATE FUNCTION number2hebrew_hundred(digit int) RETURNS varchar(1) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN IF(digit>0,MID("קרשת",digit,1),"");END; DROP FUNCTION IF EXISTS number2hebrew_ten; CREATE FUNCTION number2hebrew_ten(digit int) RETURNS varchar(1) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN IF(digit>0,MID("יכלמנסעפצ",digit,1),"");END; DROP FUNCTION IF EXISTS number2hebrew_digit; CREATE FUNCTION number2hebrew_digit(digit int) RETURNS varchar(1) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN IF(digit>0,MID("אבגדהוזחט",digit,1),"");END; DROP FUNCTION IF EXISTS number2hebrew_tendigit; CREATE FUNCTION number2hebrew_tendigit(digit int) RETURNS varchar(2) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN IF(digit=15,"טו", IF(digit=16,"טז", CONCAT( number2hebrew_ten(digit div 10), number2hebrew_digit(digit mod 10) )));END; DROP FUNCTION IF EXISTS number2hebrew; CREATE FUNCTION number2hebrew(num int) RETURNS varchar(6) charset utf8 DETERMINISTIC BEGIN RETURN CONCAT( IF(num>=1200,"ת",""), IF(num>=800,"ת",""), IF(num>=400,"ת",""), number2hebrew_hundred((num mod 400) div 100), number2hebrew_tendigit(num mod 100));END;

מבנה מסכתעריכה

SET @mskt:="בבא בתרא"; SET @sdr:="נזיקין"; CREATE TEMPORARY TABLE t(t text) charset=utf8; INSERT INTO t SELECT concat( "<noinclude>[[ביאור:מבנה התלמוד|תלמוד]] > [[ביאור:מבנה סדר ", @sdr, "|סדר ", @sdr, "]] ></noinclude>"); INSERT INTO t SELECT concat("{{התחלת מבנה מסכת|",@mskt,"}}"); INSERT INTO t SELECT concat( "<", "קטע התחלה=", IF(prq='','כותרת',IF(mjna='',CONCAT('פרק ',prq),CONCAT(prq,' ',mjna))), "/>", "{{כותרת במבנה מסכת|", IF(prq='','',IF(mjna='', concat(prq,'. ',tokn,' - '),'')), mjna_tlmud.kotrt, '|', mskt, '|פרק=', prq, '|משנה=', mjna, '|דף בבלי=', dfbvli, '|עמוד בבלי=', amudbvli, '|ביד חזקה הלכות=', rmbm_hlkot, '|ביד חזקה פרק=', rmbm_prq, '|ביד חזקה הלכה=', rmbm_hlka, '|בטור חלק=', tur_xlq, '|בטור סימן=', tur_simn, '|בטור סעיף=', tur_saif, '}}', "<", "קטע סוף=", IF(prq='','כותרת',IF(mjna='',CONCAT('פרק ',prq),CONCAT(prq,' ',mjna))), "/>" ) FROM mjna_tlmud LEFT JOIN prqim mjnyot ON(mjna_tlmud.mjna=mjnyot.kotrt) WHERE length(mjna_tlmud.kotrt)>0 AND mskt=@mskt ORDER BY prq, mjna='סוף', mjnyot.mspr; INSERT INTO t SELECT concat("{{סוף מבנה מסכת|",@mskt,"}}"); SELECT t AS `` FROM t;

יצירת שמות פרקי המשנהעריכה

drop table if exists mjna_prqim_jmot; create table mjna_prqim_jmot select mskt, prq, replace(replace(substring_index(tokn,' ',3),',',''),'.','') AS jm_prq from mjna_tlmud where mjna='א' and length(tokn)>10

יצירת משניות עם קישור לבבליעריכה

select concat( '<div dir="rtl">', '##### משנה ', mskt,' ', prq,' ', mjna,'<br/>', '{{דף של משנה|', 'מועד|', mskt,'|', prq,'|', mjna,'|', mskt,' ',prq,' ',mjna_qodmt.qodm,'|', mskt,' ',prq,' ',mjna_hbaa.hba,'|', 'דף בבלי=',dfbvli,'|', 'עמוד בבלי=',amudbvli,'|', '}}', '<br/>', 'ENDOFFILE', '</div>' ) FROM mjna_tlmud INNER JOIN qodm_hba mjna_qodmt on(mjna_qodmt.hba=mjna) INNER JOIN qodm_hba mjna_hbaa on(mjna_hbaa.qodm=mjna) WHERE mskt='מגילה' AND mjna<>'' GROUP BY mskt, prq, mjna

פרשן על פסוקעריכה

set @pap='פרשן על פרק'; set @prjn='מצודות'; set @al='על'; select concat( "##### ",@prjn," ",@al," ",kotrt_sfr," ",kotrt_prq,"<br/>", "{{",@pap,"|", replace(@prjn,'"','"'),"|", kotrt_sfr,"|", qodm.qodm,"|", kotrt_prq,"|", hba.hba,"}}","<br/>", "ENDOFFILE") AS `` from sfrim_prqim inner join qodm_hba hba on kotrt_prq=hba.qodm inner join qodm_hba qodm on kotrt_prq=qodm.hba where kotrt_sfr in ('ישעיהו','ירמיהו','יחזקאל','הושע','יואל','עמוס','עובדיה','יונה','מיכה','נחום','חבקוק','צפניה','חגי','זכריה','מלאכי')

מאגר נתונים של מצוותעריכה

SELECT CONCAT('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') UNION SELECT CONCAT( '##### ',jm,'<br/>', '{{דף מצוה','<br/>', '|ספר=',sfr,'<br/>', '|פרק=',prq,'<br/>', '|פסוק=',psuq0,'<br/>', '|עד פסוק=',IF(psuq1=0,psuq0,psuq1),'<br/>', '|מקור נוסף-ספר=','<br/>', '|מקור נוסף-פרק=','<br/>', '|מקור נוסף-פסוק=','<br/>', '|מקור נוסף-עד פסוק=','<br/>', '|עשה/לאו=',IF(ase,'עשה','לאו'),'<br/>', '|המצוה=',jm,'<br/>', '|בספר החינוך=',mspr_xinuk,'<br/>', '|בספר המצוות=',rmbm_mspr,'<br/>', '|ברמבן=',rmbn,'<br/>', '|בסמג=',smg,'<br/>', '|ביד חזקה הלכות=',rmbm_hlkot,'<br/>', '|ביד חזקה פרק=',rmbm_prq,'<br/>', '|בתלמוד מסכת=',tlmud_mskt,'<br/>', '|בתלמוד פרק=',tlmud_prq,'<br/>', '|קבוצה=',qvuca,'<br/>', '|תדירות=',tdirut,'<br/>', '|רצון=',rcon,'<br/>', '|זמן או ארוע=',erua,'<br/>', '|עצם או אדם=',ecm,'<br/>', '|חייב במצוה=',xyvim,'<br/>', '|תקופת חיוב=',zmn_xyuv,'<br/>', '|מקום חיוב=',mqom_xyuv,'<br/>', '|עונש מזיד=',onj_mzid,'<br/>', '|עונש שוגג=',onj_jogg,'<br/>', '}}','<br/>', "&l","t;categorytree mode='pages'&g","t;",qvuca,"&l","t;/categorytree&g","t;", '<br/>','ENDOFFILE') FROM prt_mcwa INNER JOIN qjr_psuq_mcwa ON(mspr_xinuk=av AND tt_mspr_xinuk=av2) GROUP BY av,av2 UNION SELECT CONCAT('&l','t;','/nowiki','&g','t;','<br/>')

מאגר נתונים של מידותעריכה

SELECT CONCAT( '##### קטגוריה:',av,'<br/>', '{{מידת נפש','<br/>', '|כינויים=',kinuyim,'<br/>', '|ניגוד=',coalesce(nigudim,''),'<br/>', '|טקסטא=',coalesce(text1,''),'<br/>', '|טקסטב=',coalesce(text2,''),'<br/>', '|טקסטג=',coalesce(text3,''),'<br/>', '}}','<br/>', '<br/>','ENDOFFILE') AS `` FROM qjr_mida_tnk1 WHERE av=bn

הפניות ירמיהו -> ירמיהעריכה

SELECT DISTINCT CONCAT( '##### ','ירמיה ',chapter_letter,' ',verse_letter,'<br/>', '#הפניה [[:קטגוריה:',book,' ',chapter_letter,' ',verse_letter,']]<br/>', 'ENDOFFILE') AS `` FROM psuqim_niqud_wikia WHERE book="ירמיהו";


דפי פרקים בשורותעריכה

select CONCAT( "##### ",book," ",chapter_letter,"/שורות<br/>", REPLACE(REPLACE( GROUP_CONCAT( CONCAT("[",verse_letter,"]") ORDER BY verse_number SEPARATOR '' ), "[",CONCAT("{{פסוק בשורה|",book,"|",chapter_letter,"|")), "]","}}<br/>" ), "סוףקובץ") AS `` from psuqim_niqud_wikia group by book, chapter_letter