משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/נקודות תוכן בפרשת השבוע

נקודות תוכן בפרשת השבוע

ראו גם: מבנה ותוכן בחמישה חומשי תורה

חומש בראשיתעריכה

פרשת בראשית

 • מעשה בראשית: מלאכת שמים וארץ (א/א-ב/ג)
 • מעשה גן עדן (ב/ד-ג/כד)
 • קין והבל (ד/א-כו)
 • "ספר תולדות אדם" עד נח (ה/א-ו/ח)

פרשת נֹח

 • "תולדות נח": המבול (ו/ט-ח/יד)
 • ברכות ואזהרות לאחר המבול (ח/טו-ט/ז)
 • ברית עולם (ט/ח-יז)
 • "תולדות בני נח": ברכה וקללה (ט/יח-כט)
 • משפחות בני נח (י/א-לב)
 • דור הפלגה (יא/א-ט)
 • "תולדות בני שם" עד תרח ואברהם (יא/י-לב)

פרשת לך־לך

 • "לך לך" והבטחת ה' על הארץ (יב/א-ט)
 • אברם במצרים: פרעה ושרי (יב/י-יג/ד)
 • פרידה מלוט והבטחת ה' (יג/ה-יח)
 • מלחמת המלכים והצלת לוט משביו (יד)
 • ברית בין הבתרים (טו)
 • שרי והגר: הולדת ישמעאל (טז)
 • ברית מילה והבטחת ה' על יצחק (יז)

פרשת וירא

 • בשורת יצחק והצלת לוט מהפיכת סדום (יח-יט)
 • אברהם בגרר: אבימלך ושרה (פרק כ)
 • הולדת יצחק ועזיבת הגר (כא/א-כא)
 • אברהם ואבימלך: "ויכרתו ברית בבאר שבע" (כא/כב-לד)
 • ניסיון אחרון: עקידת יצחק (כב/א-יט)
 • בני נחור אחי אברהם (כב/כ-כד)


פרשת חיי שרה

 • קבורת שרה במערת המכפלה (כג)
 • אליעזר ורבקה (כד)
 • מות אברהם ותולדות שאר בניו (כה/א-יח)

פרשת תולדֹת

 • יעקב ועשו: ימים ראשונים (כה/יט-לד)
 • יצחק ואבימלך (כו/א-לג)
 • יעקב ועשו: הברכות (כו/לד-כח/ט)

פרשת ויצא

 • יעקב בחרן (פרשה אחת ארוכה, כח/י-לב/ג)

פרשת וישלח

 • יעקב ועשו: פיוס (לב/ד-לג/יז)
 • מעשה דינה בשכם (לג/יח-לד/לא)
 • קיום הנדר בבית-אל (לה/א-ח)
 • מברכת "ישראל" בבית-אל ועד קבורת יצחק בחברון (לה/ט-כט)
 • תולדות עשו (לו)

פרשת וישב

 • מכירת יוסף (לז)
 • יהודה ותמר (לח)
 • יוסף בבית פוטיפר (לט)
 • יוסף בבית הסוהר (מ)

פרשת מקץ

 • חלומות פרעה ועליית יוסף לגדולה (מא)
 • "ויבאו אחי יוסף" (פרשה אחת ארוכה, מב/א-מד/יז)

פרשת ויגש

 • התוַדעות יוסף לאחיו, וירידת יעקב ובניו למצרים (מד/יח-מו/ז)
 • שמות בני ישראל הבאים מצרימה (מו/ח-כז)
 • יעקב ובניו במצרים עם יוסף (מו/כח-מז/כז)

פרשת ויחי

 • "אל נא תקברני במצרים" (מז/כח-לא)
 • ברכת יעקב לאפרים ולמנשה (מח)
 • ברכות יעקב לבניו וצוואתו (מט-נ)

חומש שמותעריכה

פרשת שמות

 • שעבוד מצרים (א)
 • ימי משה הראשונים (ב/א-כב)
 • שליחות ואותות (ב/כג-ד/יז)
 • שיבה למצרים (ד/יח-כו)
 • שליחות ואכזבה (ד/כז-ו/א)

פרשת וארא

 • חידוש שליחותם של משה ואהרן (ו/ב-ז/ז)
 • מכות מצרים: מופת (ז/ח-יג); דם (ז/יד-כה); צפרדע (ז/כו-ח/יא); כנים (ח/יב-טו); ערוב (ח/טז-כח); דבר (ט/א-ז); שחין (ט/ח-יב); ברד (ט/יג-לה)

פרשת בֹא

 • מכות מצרים (המשך): ארבה (י/א-כ); חושך (י/כא-כט); לקראת מכת בכורות (יא)
 • מצוַת הפסח במצרים ולדורות (יב/א-כ)
 • ליל שימורים (יב/כא-מב): דם הפסח ומכת בכורות ויציאת מצרים
 • חוקת האוכלים בפסח (יב/מג-נא)
 • כל בכור לה' זכר ליציאת מצרים (יג/א-טז)

פרשת בשלח

 • המסע לְיַם סוף (יג/יז-כב)
 • רדיפה (יד/א-יד)
 • קריעת ים סוף (יד/טו-לא)
 • שִׁירַת הַיָּם (טו/א-יט) ושירת מרים הנביאה (טו/כ-כא)
 • נסיונות בדרך להר סיני: מי מרה (טו/כב-כו); בשר ולחם ויום השבת (טו/כז-טז/לו); מסה ומריבה (יז/א-ז); ויבוא עמלק (יז/ח-טז)

פרשת יתרו

 • וַיָּבֹא יִתְרוֹ (יח)
 • לקראת מעמד הר סיני (יט)
 • עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים (כ/א-יד)
 • "כי מן השמים דיברתי עמכם" (כ/טו-כג)

פרשת משפטים

 • א. עבד עברי (כא/ב-ו); אמה עברייה (כא/ז-יא); דיני נפשות (כא/יב-יז); דיני נזקי הגוף (כא/יח-כז); דיני נזקי ממון "השור והבור" (כא/כח-לו); דיני גניבה (כא/לז-כב/ג); דיני נזקי ממון "המבעה וההבער" (כב/ד-ה); שומרים (כב/ו-יד); מפתה (כב/טו-טז)
 • ב. מנהגי אלילות החייבים מיתה (כב/יז-יט); חלשים (כב/כ-כו); בין אדם למקום (כב/כז-ל); דרכי הצדק, שבת ומועדים (כג/א-יט); הבטחת הארץ ואזהרותיה (כג/כ-לג)
 • ג. הברית בהר סיני (כד/א-יא); משה בהר (כד/יב-יח)

פרשת תרומה

 • תרומה (כה/א-ט)
 • כלי המשכן (כה/י-מ): ארון העדות ועליו הכפורת עם שני הכרובים (כה/י-כב); השולחן (כה/כג-ל); המנורה (לא-מ)
 • המשכן (כו): יריעות האוהל (כו/א-יד); קרשי המשכן (כו/טו-ל); הפרוכת ומקום הכלים (כו/לא-לו)
 • חצר המשכן (כז): המזבח (כז/א-ח); קלעי החצר ושער החצר (כז/ט-יט)

פרשת תצוה

 • אהרן ובניו (כז/כ-ל/לח): שמן למאור (כז/כ-כא); בגדי כהונה (כח/א-ה); האפוד (כח/ו-יב) עם משבצותיו ושרשרותיו (כח/יג-יד); החושן (כח/טו-ל); מעיל האפוד (כח/לא-לה); הציץ (כח/לו-לח); בגדי בני אהרן (כח/לט-מג); משיחת אהרן ובניו וקרבנות המילואים (כט/א-לח); עולת התמיד (כט/לח-מו); מזבח הקטורת (ל/א-י).

פרשת כי תשא

 • מחצית השקל (ל/יא-טו); הכיור וכנו (ל/יז-כא); שמן המשחה (ל/כב-לג); קטורת הסמים (ל/לד-לח)
 • סיום: בעלי המלאכה (לא/א-יא)
 • שבת: "בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹת הִוא לְעֹלָם" (לא/יב-יז)
 • חטא העגל (לא/יח-לד/לה): עגל הזהב (לא/יח-לב/ו); תחינה בהר (לב/ז-יד); משבר ותפילה (לב/טו-לה); לא אעלה בקרבך (לג/א-יא); בקשות (לג/יב-כג); סליחה ואזהרות (לד/א-כו); קרני הוד (לד/כז-לה)

פרשת ויקהל

 • שבת: "וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ... לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ..." (לה/א-ג)
 • נדיבי לב (לה/ד-כט); חכמי לב (לה/ל-לו/ז).
 • המשכן (לו/ח-לח): מעשה יריעות המשכן (לו/ח-יג); מעשה יריעות האוהל ומכסהו (לו/יד-יט); מעשה קרשי המשכן, הפרוכת והמסך (לו/כ-לח).
 • מכלי המשכן ועד חצרו (לז): מעשה ארון העדות ועליו הכפורת עם שני הכרובים (לז/א-ט); מעשה השולחן (לז/א-ט); מעשה המנורה (לז/י-כד); מעשה מזבח הקטורת (לז/כה-כט); מעשה מזבח העולה (לח/א-ז); מעשה הכיור וכנו (לח/ח); מעשה חצר המשכן (לח/ט-כא).

פרשת פקודי

 • פקודי המשכן (לח/כא-לט/א).
 • אהרן ובניו (לט/ב-לא): מעשה האפוד ואבניו (לט/ב-ז); מעשה החושן ואבניו (לט/ח-כא); מעשה מעיל האפוד (לט/כב-כו); מעשה ארבעה בגדי כהונה (לט/כז-כט); מעשה הציץ (לט/ל-לא).
 • "וירא משה את כל המלאכה" (לט/לב-מג).
 • הקמת המשכן: מצווה (מ/א-טז); הקמה (מ/יז-יט); כלי המשכן (מ/כ-כז); החצר וכליו (מ/כח-לג); כבוד ה' (מ/לד-לח).

חומש ויקראעריכה

פרשת ויקרא

 • קרבנות נדבה (א-ג): העוֹלה (א): מן הבקר (א/א-ט), מן הצאן (א/י-יג), מן העוף (א/יד-יז). המנחה (ב): סולת (ב/א-ג), מאפה תנור (ב/ד), על המחבת (ב/ה-ו), מרחשת ושאר חוקי המנחה (ב/ז-יג), מנחת ביכורים (ב/יד-טז). זבח השלמים (ג): מן הבקר (ג/א-ה), אם כשׂב (ג/ו-יא), מן העזים (ג/יב-יז).
 • קרבנות חובה (ד-ה): החטאת (ד): פר הכהן המשיח (ד/א-יב), פר הקהל (ד/יג-כא), שעיר הנשיא (ד/כב-כו), שעירת היחיד (ד/כז-לא), כבשׂת היחיד (ד/לב-לה), קרבן עולה ויורד (ה/א-יג). האשם (ה/יד-כו): אשם מעילות (ה/יד-טז), אשם תלוי (ה/יז-יט), אשם גזלות (ה/כ-כו).

פרשת צו

 • תורת הכהנים וחלקם בקודשי הקודשים (ו/א-ז/י): תורת העֹלה ותרומת הדשן (ו/א-ו); תורת המנחה (ו/ז-יא); מנחת על מחבת לכהן המשיח (ו/יב-טז); תורת החטאת (ו/יז-כג); תורת האשם וחלק הכהנים בקרבנות (ז/א-י).
 • תורת הכהנים וחלקם בקודשים קלים (ז/יא-לח): תורת זבח השלמים על תודה ועל נדר (ז/יא-כא); איסור חלב ודם (ז/כב-כז); חלק אהרן ובניו בזבח השלמים (ז/כח-לח).
 • הכנות והַקְרָבוֹת בשבעת ימי המילואים (ח).

פרשת שמיני

 • ביום השמיני: מברכה ורצון לקצף ובכייה (ט/א-י/ז); איסור יין ושכר (י/ח-יא); מצוַת אכילת הקרבנות ושריפת שעיר החטאת (י/יב-כ).
 • טומאה וטהרה בבעלי חיים (יא): איסור והיתר בחיה אשר על הארץ ובמים ובעוף, וטומאתם במשׂא ובמגע (יא/א-כח); טומאת השרץ המת, במגע ובכלים ובאוכל (יא/כט-לח); טומאת נבילת בהמה טהורה, וסיכום תורת הטמא והטהור בחיות (יא/לט-מז).

פרשת תזריע

 • טומאת היולדת וטִהוּרָהּ (יב).
 • צרעת האדם (יג/א-מו): נגעי עור בשר (יג/א-ח); שאת ומִחְיָה (יג/ט-יז); שחין (יג/יח-כג); מכוַת אש (יג/גד-כח); נתק בראש ובזקן (יג/כט-לז); בוהק טהור (יג/לח-לט; קרחת וגבחת, דיני הצרוע (יג/מ-מז).
 • צרעת הבגד (יג/מז-נט).

פרשת מצֹרע

 • טִהורו של המצורע (יד/א-לב): טִהור המצורע וקרבנותיו (יד/א-כ), קָרְבְּנוֹת מצורע דל (יד/כא-לב).
 • נגעי בתים (יד/לג-נז).
 • תורת הזב (טו): איש זב וקרבנו (טו/א-טו); שכבת זרע (טו/טז-יח); אשה זבה בנידתה (טו/יט-כד); אשה זבה בלא עת-נידתה וקרבנה (טו/כה-לג).

פרשת אחרי מות

 • טומאת הקודש וטִהוּרָהּ ביום הכיפורים (טז)
 • שחיטת חוץ ודם, וטומאת נבֵלה וטרֵפה (יז)
 • טומאת הארץ: תועבת גילוי עריות (יח)

פרשת קדֹשים

 • קדושת ישראל בַמצוות (יט)
 • טועבת חוקות הגוי ועונשה (כ)

פרשת אמֹר

 • קדושת הכהן (כא/א-ט); הכהן הגדול (כא/י-טו)
 • כהן בעל מום (כא/טז-כד); אכילת קודשים (כב/א-טז)
 • מום בקרבן (כב/יז-כו); איסורים בקרבנות (כב/כז-לג)
 • מועדי ה' (כג): שבת (כג/א-ג); חג המצות (כג/ד-ח); קרבן העומר (כג/ט-יד); ספירת העומר וחג השבועות (כג/טו-כא); יום זִכְרון תרועה (כג/כב-כה); יום הכיפורים (כג/כו-לב); חג הסוכות ומצווֹתיו (כג/לג-מד).
 • שמן למאור מערב עד בוקר (כד/א-ד); לחם פנים ביום השבת (כד/ה-ט)
 • המקלל את ה' (כד/י-יב); עונש (כד/יג-כג)

פרשת בהר

 • שנת השמיטה (כה/א-ז); שנת היובל וברכת ה' בשנים (כה/ח-כד)
 • גאולת שדה אחוזה (כה/כה-כח); גאולת בתים (כה/כט-לד); איסור ריבית (כה/לה-לח)
 • עבד עברי ועבד כנעני (כה/לט-מו); הנמכר לגוי וגאולתו (כה/מז-כו/ב)

פרשת בחֻקֹתי

 • אם בחוקותי תלכו (כו/ג-יג); ואם בחוקותי תמאסו (כו/יד-מו)
 • ערכי אדם (כז/א-ח); הערכת שאר הקדש ודיניו (כו/ט-לד)

חומש במדברעריכה

פרשת במדבר

 • פקודי בני ישראל: מצווה (א/א-יט); פקודי בני ישראל (א/כ-מז); "את מטה לוי לא תפקֹד" (א/מח-נד)
 • מחנות בני ישראל: דגל מחנה יהודה (ב/א-ט); דגל מחנה ראובן (ב/י-טז); "ונסע אֹהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנות" (ב/יז); דגל מחנה אפרים (ב/יח-כד); דגל מחנה דן (ב/כה-לא); סיכום (ב/לב-לד)
 • מחנה הלויים: שמות בני אהרן הכהנים (ג/א-ד); ונתת את הלויים לאהרן ולבניו (ג/ה-י); הלויים תחת כל בכור בבני ישראל (ג/יא-יג); שמות משפחות הלוי, סדר חנייתם ומשמרתם (ג/יד-לט); פקודי הבכורות (ג/מ-מג); פדיון הבכורות העודפים (ג/מד-נא).
 • עבודת הלויים ומשאם: עבודת בני קהת ומשאם: קודש הקודשים (ד/א-כ)

פרשת נשֹא

 • עבודת הלויים ומשאם (המשך): עבודת בני גרשון ומשאם: יריעות המשכן וקלעי החצר (ד/כא-כח); עבודת בני ממרי ומשאם: קרשי המשכן ועמודי החצר (ד/כט-לז); פקודי העובדים בשבט לוי (ד/לח-מט).
 • הטמאים מחוץ למחנה (ה/א-ד)
 • מעילה בה' (ה/ה-י)
 • תורת הקנאֹת של אשה סוטה (ה/יא-לא)
 • תורת הנזיר (ו/א-כא)
 • ברכת כהנים (ו/כב-כז)
 • חנוכת המזבח (ז)

פרשת בהעלֹתך

 • העלאת הנרות במנורה (ח/א-ד)
 • הלויים לקראת עבודתם (ח/ה-כב); גילם לעבודה (ח/כג-כו)
 • הפסח במועדו וטענת הטמאים (ט/א-ח); פסח שני (ט/ט-יד)
 • סימני חנייה ונסיעה (ט/טו-כג); חצוצרות כסף (י/א-י)
 • סדר מסע הדגלים (י/יא-כח); היפרדות (י/כט-לד)
 • תבערה ותאוות בשר (יא/א-טו)
 • שבעים איש והבטחת בשר (יא/טז-כב)
 • נבואה במחנה וקברות התאווה (יא/כג-לה)
 • ותדבר מרים ואהרן במשה (יב): דבריהם (יב/א-ג); עונש ותפילה (יב/ד-יג); קל וחומר (יב/יד-טז)

פרשת שלח

 • שליחות ואכזבה (יג/א-יד/י)
 • כעס ותפילה (יד/יא-כה)
 • עונש ונסיון העפלה (יד/כו-מה)
 • מנחת נסכים (טו/א-טז)
 • חלה (טו/יז-כא)
 • כפרה על שגגת כל העֵדה (טו/כב-כט)
 • שגגת יחיד וזדונו (טו/כז-לא)
 • מקושש עצים ביום השבת (טו/לב-לו)
 • ציצית (טו/לז-מא)

פרשת קֹרח

 • המרדה (טז/א-יט)
 • הגנה (טז/כ-כב)
 • הכרעה (טז/כג-לה)
 • ציפוי למזבח (יז/א-ה)
 • תלונה ומגפה (יז/ו-טו)
 • מטה אהרן (יז/טז-כו)
 • משמרת הקודש (יז/כז-יח/ז)
 • מתנות כהונה (יח/ח-כ)
 • מתנות הלויים (יח/כא-לב)

פרשת חֻקת

 • פרה אדומה (יט)
 • מי מריבה (כ/א-יג)
 • מלך אדום (כ/יד-כא)
 • מות אהרן בהֹר ההר (כ/כב-כט)
 • מלך ערד (כא/א-ג); נחש הנחושת, והנסיעות עד גבול האמורי (כא/ד-טז); שירת הבאר (כא/יז-כ)
 • סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן (כא/כא-כב/א)

פרשת בלק

 • ספר בלעם (פרשה אחת ארוכה, כב/ב-כד/כה): הזמנה (כב/ב-לח); ברכות (כב/לט-כד/כה)
 • "המגפה על־דבר־פעור" (כה/א-ט)

פרשת פינחס

 • שכרו של פינחס (כה/י-יח)
 • "לאלה תחלק הארץ": המפקד בערבות מואב (כו)
 • בנות צלפחד וחוק הירושה (כז/א-יא)
 • "איש על העדה": סמיכת יהושע (כז/יב-כג)
 • קרבנות ציבור: תמידין ומוספים (כח/א-ל/א)

פרשת מטות

 • הפרת נדרים (ל/ב-יז)
 • מלחמת מדין ושללה (לא)
 • נחלות שבטי עבר הירדן (לב)

פרשת מסעי

 • "מסעי בני ישראל" (לג/א-מט)
 • מצוַת הורשת הארץ ויושביה (לג/נ-נו)
 • "ארץ כנען לגבולותיה" (לד/א-טו)
 • שמות מַנְחִילֵי הארץ (לד/טז-כט)
 • ערי הלויים ומגרשיהם (לה/א-ח); ערי מקלט (לה/ט-לד)
 • מצוַת בת יורשת נחלה (לו)

חומש דבריםעריכה

פרשת דברים

 • דור המדבר אחרי חורב (א/א-ב/א): *מנוי שופטים, *המרגלים והמעפילים
 • כיבוש עבר הירדן בדור השני (ב/ב-ג/כב): *עשו, *מואב ועמון, *סיחון ועוג, *שבטי עבר הירדן

פרשת ואתחנן

 • מר גורלו של משה ואזהרה לעם (ג/כג-ד/כד)
 • "ולמען תאריך ימים על האדמה" (ד/כה-מ)
 • ערי מקלט לאחר כיבושי משה בעבר הירדן (ד/מא-מט)
 • בְּרִית חוֹרֵב וַעֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים (ה/א-ו/ג)
 • אהבת ה' (ו/ד-ט)
 • פן תשכח את ה' (ו/י-יט)
 • כי ישאלך בנך (ו/כ-כה)
 • בחירת ישראל לעומת גויי הארץ (ז/א-יא)

פרשת עקב

 • בחירת ישראל לעומת גויי הארץ: המשך (ז/יב-כו)
 • נסיון חדש: מייסורי המדבר לברכת הארץ (ח)
 • "לא בצדקתך": חטא העגל (ט/א-י/יא)
 • מה שואל ה' מדור המדבר (י/יב-יא/ט)
 • שכר ועונש בארץ (יא/י-כה)

פרשת ראה

 • מצוַת הברכה והקללה, עבודה זרה לעומת עבודת ה' (יא/כו-יב/יט)
 • בשר חולין ובשר קדשים (יב/כ-כח)
 • עבודה זרה (יב/כט-יג/יט): תקלת עבודה זרה (יב/כט-יג/א); נביא לעבודה זרה (יג/ב-ו); המֵסית (יג/ז-יב); עיר הנדחת (יג/יג-יט)
 • "כי עם קדוש אתה" (יד/א-כא): חבלה בגוף (יד/א-ב); המותר והאסור בבהמה (יג/ג-ח); מכל אשר במים (יד/ט-י); הצִפור הטמא (יד/יא-כא)
 • מעשרות (יד/כב-כט); שמיטת כספים והמצוָה להלווֹת (טו/א-יא); עבד עברי (טו/יב-יח)
 • בכור בהמה וצאן (טו/יט-כג); שלוש רגלים (טז): פסח (טז/א-ח); שבועות (טז/ט-יב); סוכות (טז/יג-יז)

פרשת שֹפטים

 • משפט צדק (טז/יח-כ); מזבח ה' (טז/כא-יז/א); משפט עבודה זרה (יז/ב-ז); מקום המשפט (יז/ח-יב)
 • המלך (יז/יג-כ); הכהן והלוי (יח/א-ח); לימוד מגויי הארץ מול שמיעה לנביא ה' (יח/ט-כב)
 • ערי מקלט ומשפט מות (יט/א-יג); הסגת גבול (יט/יד); עדות (יט/טו-כא)
 • מלחמה ושפיכת דם (כ/א-כא/ט): יציאה למלחמה (כ/א-ט); קריאה לשלום: ערים רחוקות לעומת עמי הארץ (כ/י-יח); עץ מאכל במצור (כ/יט-כ); עגלה ערופה (כא/א-ט)

פרשת כי־תצא

 • אשת יפת תואר (כא/י-יד); משפט הבכורה (כא/טו-יז); בן סורר ומורה (כא/יח-כא); תלייה (כא/כב-כג)
 • אבֵדת אחיך (כב/א-ג); הקֵם תקים (כב/ד); כלי גבר ושמלת אשה (כב/ה); שילוח הקֵן (כב/ו-ז); מעקה וכלאי הכרם (כב/ח-ט); שור וחמור, שעטנז (כב/י-יא); גדִלים (כב/יב)
 • טענת בתולים (כב/יג-יט); לא נמצאו בתולים (כב/כ-כא); אשת איש (כב/כב); נערה מאֹרשׂה ברצון (כב/כג-כד); נערה מאֹרשׂה באונס (כב/כה-כו); נערה בתולה אשר לא אֹרשׂה (כב/כח-כט)
 • אשת אביו (כג/א); האסורים לבוא בקהל ה' (כג/ב-ט); קדושת המחנה (כג/י-טו)
 • הסגרת עבד (כג/טז-יז); זנות (כג/יח-יט); נשך (כג/כ-כא); נדר (כג/כב-כד); כרם רֵעך וקמת רֵעך (כג/כה-כו)
 • ספר כריתות (כד/א-ד); אשה חדשה, רחַיִם ורכב (כד/ה-ו); גונב נפש מאחָיו (כד/ז); נגע הצרעת, זכרון מרים (כד/ח-ט); עבוט (כד/י-יג); שכר שכיר (כד/יד-טו); איש בחטאו יומתו (כד/טז); משפט גר יתום ואלמנה (כד/יז-יח); שכחה (כד/יט); עוללות (כד/כ-כב)
 • מכות, שור בדישו (כה/א-ד); יִבום וחליצה (כה/ה-י); בוֹשת (כה/יא-יב); אבן שלֵמה וצדק (כה/יג-טז); תמחה את זכר עמלק (כה/יז-יט)

פרשת כי־תבוא

 • ביכורים וקריאתם (כו/א-יא); ביעור מעשרות וּוִדּוּיָם (כו/יב-טו); חתימה: עם סגולה לה' (כו/טז-יט)
 • מצוַת האבנים (כז/א-ח); היום הזה נהיֵית לעם (כז/ט-י); מצוַת מענה הארורים (כז/יא-כו)
 • הברכה: "והיה אם שמוע" (כח/א-יד)
 • הקללה: "והיה אם לא תשמע" (פרשה אחת ארוכה, כח/טו-סח); סיום (כח/סט)
 • חסדי ה' לישראל (כט/א-ח)

פרשת נִצבים

 • אזהרת הברית (כט/ט-כח)
 • תשובה ושכרה (ל/א-י); לא בשמים היא (ל/יא-יד); חתימה: ברכה וקללה (ל/טו-כ)

פרשת וילך

 • לקראת השיר: ה' אלהיך הוא עֹבר לפניך (לא/א-ו); מצוַת הַקְהֵל (לא/ז-יג); כתבו לכם את השירה הזאת (לא/יד-ל)

פרשת האזינו

 • שִׁירַת "הַאֲזִינוּ" (לב/א-מג)
 • בעקבות השיר: כי הוא חייכם (לב/מד-מז); ושמה לא תבוא (לב/מח-נב)

פרשת וזאת הברכה

 • ברכת משה (לג/א-כט): ויהי בישֻרון מלך, ראובן (לג/א-ו); יהודה (לג/ז); לוי (לג/ח-יא); בנימין (לג/יב); יוסף (לג/יג-יז); זבולון ויששכר (לג/יח-יט); גד (לג/כ-כא); דן ונפתלי (לג/כב-כג); אשר, אשריך ישראל (לג/כד-כט)
 • וימת שם משה עבד ה' (לד/א-יב)