פתיחת התפריט הראשי

משפטי שבועות/דיני מקח וממכר/ב

בשער ב'עריכה

אם ימכור אדם דבר שלא בא לעולם אין מכירתו מכירה שכן אמרו חז"ל אין אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם. אבל אם מכר לו אילן ושייר פירותיו או מכר הפירות ושייר האילן מכירתו מכירה כמ"ש חז"ל מכר דקל וכו'.

עוד שם, וכן אם ימכור אדם דבר שעדיין לא בא לידו אין מכירתו מכירה כמ"ש מה שאירש מאבא מכור לך, מה שתעלה מצודתי מכור לך -- לא אמר כלום. אבל אם היה אביו גוסס ומוכר ירושת אביו לעשות לו תכריכין או קבר לכבוד אביו מכירתו מכירה מפני כבוד אביו. והלכה כמאן דאמר אין לו בירושת אביו עד לאחר גמר מיתה.

ומי שאין לו מה יאכל ואמר מה שתעלה מצודתי מכור לך -- דבריו קיימין כדא"ר יוחנן משום כדי חייו.

עוד שם, בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו, ומת הבן ואחר כך מת האב -- מוציא בן הבן מה שמכר אביו כמ"ש בן שמכר בנכסי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות. ובן הבכור אם מכר אפילו חלק בכורתו ומת בחיי אביו -- בנו מוציא מיד הלקוחות כמו שאמרו ז"ל בכור שמכר חלק בכורה בחייה אביו ומת ואחר כך מת האב, בנו מוציא מיד הלקוחות.