משנה שבועות א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שבועות שתים שהן ארבע ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע יציאות השבת שתים שהן ארבע מראות נגעים שנים שהן ארבעה.

(ב) כל שיש בה ידיעה בתחילה וידיעה בסוף והעלם בינתיים הרי זה בעולה ויורד אם יש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף השעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים תולה עד שתיוודע לו ויביא בעולה ויורד.

(ג) אין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף השעיר הנעשה בחוץ ויום הכיפורים מכפר שנאמר מלבד חטאת הכיפורים (במדבר כט יא) על שזה מכפר זה מכפר מה הפנימי אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה אף החיצון אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה.

(ד) על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים מכפרין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר שעירי רגלים מכפרין אבל לא שעירי ראשי חודשים ועל מה שעירי ראשי חודשים מכפרין על טהור שאכל טמא רבי מאיר אומר כל השעירים כפרתן שוה על טומאת מקדש וקודשיו שהיה רבי שמעון אומר שעירי ראשי חודשים מכפרין על טהור שאכל טמא ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף ושל יום הכיפורים מכפרין על שאין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו מה הן שיקרבו זה בזה אמר להן יקרבו אמרו לו הואיל ואין כפרתן שוה היאך הן קרבין אמר להן כלם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו.

(ה) רבי שמעון בן יהודה אומר משמו שעירי ראשי חודשים מכפרין על הטהור שאכל טמא מוסיף עליהם של רגלים שהן מכפרין על הטהור שאכל טמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף מוסיף עליהן של יום הכיפורים שהוא מכפר על טהור שאכל טמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף ועל שאין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו אומר היה שיקרבו זה בזה אמר להן הין אמרו לו אם כן יהיו של יום הכיפורים קרבין בראשי חודשים אבל היאך של ראשי חודשים קרבין ביום הכיפורים לכפר כפרה שאינה שלהם אמר להם כלם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו.

(ו) ועל זדון טומאת מקדש וקודשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים מכפר ועל שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפר.

(ז) אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כוהן משיח ומה בין ישראל לכהנים לבין כוהן משיח אלא שדם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקודשיו רבי שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על כל ישראל כך דם הפר מכפר על הכהנים כשם שווידוייו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל כך וידוייו של פר מכפר על הכהנים.

הדף הראשי של משנה שבועות א