משנה עוקצין א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל שהוא יד ולא שומר מיטמא ומטמא ולא מצטרף שומר אף על פי שאינו יד מיטמא ומטמא ומצטרף לא שומר ולא יד לא מיטמא ולא מטמא.

(ב) שורשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהן לחים והפטמה שלהן בין לחה בין יבשה והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל שורשי החזרים והצנון והנפוס דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר שורש צנון גדול מצטרף והסיב שלו אינו מצטרף שורשי המינתה והפיגם ירקות שדה וירקות גינה שעיקרן לשתלים והשזרה של שיבולת והלבוש שלה רבי אלעזר אומר אף הסג של רצפית הרי אלו מיטמאין ומטמאין ומצטרפין.

(ג) אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין שורשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהן יבשין והעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל ויד הפרכיל טפח מיכן וטפח מיכן יד האשכל כל שהוא וזנב של אשכל שריקנה ויד המכבד של תמרה ארבעה טפחים וקנה של שיבולת שלשה טפחים ויד כל הנקצרים שלשה ושאין דרכן להיקצר ידיהן ושורשיהן כל שהן ומלעין של שיבולין הרי אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין.

(ד) אלו לא מיטמאין ולא מטמאין ולא מצטרפין שורשי קולסי אכרוב וחלפות תרדין והלפת את שדרכן להיגזז ונעקרו רבי יוסי מטמא בכלן ומטהר בשורשי קולסי אכרוב והלפת.

(ה) כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורין רבי יוסי מטמא פסיגה של אשכל שריקנה טהורה שייר בה גרגר אחד טמאה שרביט של תמרה שריקנו טהור שייר בו תמרה אחת טמא וכן בקטניות שרביט שריקנו טהור שייר בו גרגר אחד טמא רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמא בשל קטניות מפני שהוא רוצה במשמושן.

(ו) עוקצי תאנים וגרוגרות והכליסין והחרובין הרי אלו מיטמאין ומטמאין ומצטרפין רבי יוסי אומר אף עוקץ דלעת עוקצי האגסין והקרוסטמלין והפרישין והעוזררין עוקץ דלעת טפח ועוקץ קינרס טפח רבי אלעזר ברבי צדוק אומר טפחיים הרי אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין ושאר כל העוקצין לא מיטמאין ולא מטמאין.

הדף הראשי של משנה עוקצין א