משנה נדרים ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלו מותרין חולין שאוכל לך כבשר חזיר כעבודה זרה כנבילות כטריפות כשקצים כרמשים כחלת אהרון וכתרומתו מותר האומר לאשתו הרי את עליי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל את ראשו לכך קונם שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך האומר לאישה קונם שאיני משמשך הרי זה בלא יחל דברו (במדבר ל ג) שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור.

(ב) קרבן לא אוכל לך קרבן שאוכל לך לקרבן לא אוכל לך מותר שבועה לא אוכל לך שבועה שאוכל לך לא שבועה לא אוכל לך אסור זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועות כיצד אמר קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני נותן בנדרים אסור ובשבועות מותר שאין נשבעין לעבור על המצוות.

(ג) יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת.

(ד) סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד אמר הרי עליי כבשר מליח וכיין נסך אם של שמיים נדר אסור ואם של עבודה זרה מותר ואם סתם אסור הרי עליי כחרם אם כחרם של שמיים נדר אסור אם של כהנים מותר אם סתם אסור הרי עליי כמעשר אם כמעשר בהמה נדר אסור אם של דגן מותר אם סתם אסור הרי עליי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור אם של גורן מותר אם סתם אסור דברי רבי מאיר וחכמים אומרין סתם תרומה ביהודה אסורה ובגליל מותרת שאין אנשי הגליל מכירין את תרומת הלשכה סתם חרמין ביהודה מותרין ובגליל אסורין שאין אנשי הגליל מכירין את חרמי כהנים.

(ה) נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים נדר בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות מלכים הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא מאשתי הראשונה שגירשתי על כלם אין נשאלין להן ואם נשאלו עונשין אותן ומחמירין עליהם דברי רבי מאיר וחכמים אומרין פותחין להן פתח ממקום אחר ומלמדין אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים.

הדף הראשי של משנה נדרים ב