משנה נגעים א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) מראות נגעים שנים שהן ארבעה בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל והשאת כקרום ביצה שניה לה כצמר לבן דברי רבי מאיר וחכמים אומרין שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה.

(ב) הפתוך שבשלג כיין המזוג בשלג הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים אלא של שלג עזה ושל סיד דיהה ממנה.

(ג) ארבעה מראות האלו מצטרפין זה עם זה לפטור להחליט ולהסגיר להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון לפטור את העומד בסוף שבוע שני להחליט את שנולד לו מחיה או שיער לבן כתחילה בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני לאחר הפטור להחליט את שנולד לו פסיון בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני לאחר הפטור להחליט את ההופך כלו לבן מתוך הפטור לפטור את ההופך כלו לבן מתוך החלט או מתוך הסגר אלו מראות נגעים שכל נגעים תלוייות בהן.

(ד) רבי דוסא בן הרכינס אומר מראות נגעים שלשים ושישה עקביה בן מהללאל אומר שבעים ושנים רבי חנינה סגן הכהנים אומר אין רואין את הנגעים כתחילה לאחר השבת שהשבוע שלו חל להיות בשבת ולא בשני שהשבוע השני שלו חל להיות בשבת ולא בשלישי לבתים שהשבוע השלישי שלו חל להיות בשבת רבי עקיבה אומר לעולם רואין חל להיות בתוך השבת מעבירין לאחר השבת ויש בדבר להקל ולהחמיר.

(ה) כיצד להקל היה בו שיער לבן והלך לו שיער לבן היו לבנות והשחירו אחת לבנה ואחת שחורה והשחירו שתיהן ארוכות והקצירו אחת ארוכה ואחת קצרה והקצירו שתיהן נסמך השחין לשתיהן או לאחת מהן הקיף השחין את שתיהן או אחת מהן או חלקן השחין ומחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק הייתה בו מחיה והלכה לה המחיה הייתה מרובעת ונעשת עגולה או ארוכה מבוצרת ונעשת מן הצד מכונסת ונתפזרה ובא השחין ונכנס לתוכה והקיפה חלקה או מעטה השחין ומחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק היה בו פסיון והלך לו הפסיון או שהלכה לה האום או שנתמעטה ואין בזה ובזה כגריס השחין ומחית השחין המכווה ומחית המכווה והבוהק חולקין בין האום לפסיון הרי אלו להקל.

(ו) כיצד להחמיר לא היה בו שיער לבן ונולד לו שיער לבן היו שחורות והלבינו אחת שחורה ואחת לבנה והלבינו שתיהן קצרות והאריכו אחת קצרה ואחת ארוכה והאריכו שתיהן נסמך השחין לשתיהן או לאחת מהן הקיף השחין את שתיהן או את אחת מהן או חלקן השחין ומחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק והלכו להן לא הייתה בו מחיה ונולדה לו מחיה הייתה עגולה או ארוכה ונעשת מרובעת מן הצד ונעשת מבוצרת מפוזרת ונתכנסה ובא השחין ונכנס לתוכה והקיפה חלקה או מיעטה השחין או מחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק והלכו להן לא היה בו פסיון ונולד בו פסיון השחין ומחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק חולקין בין האום לפסיון והלכו להן הרי אלו להחמיר.

הדף הראשי של משנה נגעים א