משנה מעשר שני ג ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשר שני · פרק ג · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

מעות נכנסות לירושלים ויוצאות, ופירות נכנסין ואינן יוצאין.

רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף הפירות נכנסין ויוצאין.

משנה מנוקדת

מָעוֹת נִכְנָסוֹת לִירוּשָׁלַיִם וְיוֹצְאוֹת,

וּפֵרוֹת נִכְנָסִין וְאֵינָן יוֹצְאִין.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר,
אַף הַפֵּרוֹת נִכְנָסִין וְיוֹצְאִין:

נוסח הרמב"ם

מעות - נכנסות לירושלים, ויוצאות.

ופירות - נכנסין, ואינן יוצאין.
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
אף הפירות - נכנסין, ויוצאין.

פירוש הרמב"ם

ואין הלכה כרבי שמעון בן גמליאל:

פירוש רבינו שמשון

נכנסין ואין יוצאין. משום דקלטן מחיצות:

רשב"ג אומר אף הפירות. מפרש בירושלמי (הל' ג) כדי לעשות עיסה ולחזור כלומר אין יוצאין לפדות כדאמר בפרק הזהב (דף נג:) דמחיצה לקלוט דרבנן אלא פעמים יש רחים ותנורים בזול ומוציאן לתקנן ומחזירן לירושלים ואוכלן:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מעות - של מעשר שני:

נכנסות לירושלים ויוצאות - שאין המחיצות קולטות מעות כדרך שקולטות פירות:

אף הפירות נכנסים ויוצאים - ודוקא להוציאן כדי לטוחנן ולאפותן ולהחזירן אח"כ לירושלים שרי רבן שמעון בן גמליאל, לפי שיותר היו מוצאין לטחון ולאפות חוץ לירושלים מבירושלים עצמה. ותנא קמא אסר נמי בהא. ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל:

פירוש תוספות יום טוב

[*רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו' כתב הר"ב דאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. וכן כתב הרמב"ם ועיין מ"ש במ"ז פרק שמיני דערובין]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

נכנסות לירושלם ויוצאות:    דמעות אין נקלט במחיצות:

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הפירות נכנסין ויוצאין:    ודוקא כדי לטחנן ולאפותן בזול ולהחזירן אחר כך:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים