משנה מנחות ג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הקומץ את המנחה לאכל דבר שאין דרכו לאכל ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר כשר רבי אליעזר פוסל לאכל דבר שדרכו לאכל ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית כשר לאכל כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין.

(ב) לא יצק לא בלל ולא פתת לא מלח לא הניף לא הגיש או שפתתן פתין מרובות ולא משחן כשרה נתערב קומצה בקומץ חברתה במנחת כהנים במנחת כוהן משיח ובמנחת נסכים כשרה רבי יהודה אומר במנחת כהנים במנחת כוהן משיח ובמנחת נסכים פסולה שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה והן בולעות זו מזו.

(ג) שתי מנחות שלא נקמצו נתערבו זו בזו אם יכל לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות ואם לאו פסולות קומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה לא יקטיר ואם הקטיר זו שנקמצה עלת לבעלים וזו שלא נקמצה לא עלת לבעלים נתערב קומצה בשיריה או שיריה בשל חברתה לא יקטיר ואם הקטיר עלת לבעלים נטמא הקומץ והקריבו הציץ מרצה יצא והקריבו אין הציץ מרצה שהציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא.

(ד) נטמאו שיריה נשרפו שיריה אבדו שיריה כמידת רבי אליעזר כשרה כמידת רבי יהושע פסולה שלא בכלי שרת פסולה רבי שמעון מכשיר הקטיר קומצה פעמיים כשרה.

(ה) הקומץ מיעוטו מעכב את רובו עישרון מיעוטו מעכב את רובו היין מיעוטו מעכב את רובו השמן מיעוטו מעכב את רובו הסולת והשמן מעכבין זה את זה הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה.

(ו) שני שעירי יום הכיפורים מעכבין זה את זה שני כבשי עצרת מעכבין זה את זה שתי חלות מעכבות זו את זו שני סדרים מעכבין זה את זה שני בזיכין מעכבין זה את זה הסדרים והבזיכים מעכבין זה את זה שני מינים שבנזיר שלשה שבפרה ארבעה שבתודה ארבעה שבלולב ארבעה שבמצורע מעכבין זה את זה שבע הזיות שבפרה מעכבות זו את זו שבע הזיות שעל בין הבדים שעל הפרוכת שעל מזבח הזהב מעכבות זו את זו.

(ז) שבעה קני מנורה מעכבות זו את זו שבעה נרותיה מעכבות זו את זו שתי פרשייות שבמזוזה מעכבות זו את זו אפילו כתב אחד מעכבן ארבע פרשייות שבתפילין מעכבות זו את זו אפילו כתב אחד מעכבן ארבע ציצייות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצוות.

הדף הראשי של משנה מנחות ג