משנה יבמות יד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חירש - שנשא פיקחת,

ופיקח - שנשא חירשת,
אם רצה - יוציא.
ואם רצה - יקיים.
כשם שהוא כונס - ברמיזה,
כך הוא מוציא - ברמיזה.
אבל פיקח שנשא פיקחת - ונתחרשה,
אם רצה - יוציא.
ואם רצה - יקיים.
נשתטת - לא יוציא.
נתחרש הוא, או נשתטה - אינו מוציא עולמית.


אמר רבי יוחנן בן נורי:

וכי מפני מה אמרו -
האישה שנתחרשה - יוציא,
והאיש שנתחרש - אינו מוציא עולמית?
אמרו לו:
אינו דומה האיש המגרש - לאישה המתגרשת,
האישה יוצאה - לרצונה, ושלא לרצונה,
והאיש אינו מוציא - אלא לרצונו.


(ב) העיד רבי יוחנן בן גודגדה,

על החירשת - שהשיאה אביה,
שהיא יוצאה - בגט.
אמרו לו: אף זו - כיוצא בה.


(ג) שני אחים חירשים - נשואים

לשתי אחיות - פיקחות,
או לשתי אחיות - חירשות,
או לשתי אחיות - אחת חירשת, ואחת פיקחת,
וכן שתי אחיות חירשות - נשואות
לשני אחים - פיקחים,
או לשני אחין - חירשין,
או לשני אחין - אחד פיקח, ואחד חירש,
הרי אלו פטורין - מן החליצה, ומן הייבום.
אם היו נוכריות - יכנוסו,
ואם רצו להוציא - יוציאו.


(ד) שני אחים - אחד פיקח, ואחד חירש,

נשואים לשתי אחיות - פיקחות,
מת חירש - בעל הפיקחת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
תצא - משום אחות אישה.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה חירש - בעל הפיקחת?
מוציא את אשתו - בגט,
ואשת אחיו - אסורה לעולם.
שני אחים - פיקחים,
נשואים לשתי אחיות - אחת פיקחת, ואחת חירשת,
מת פיקח - בעל החירשת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
תצא - משום אחות אישה.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה פיקח - בעל החירשת?
מוציא את אשתו - בגט,
ואשת אחיו - בחליצה.
שני אחים - אחד חירש, ואחד פיקח,
נשואים לשתי אחיות - אחת חירשת, ואחת פיקחת,
מת חירש - בעל החירשת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
תצא - משום אחות אישה.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה חירש - בעל החירשת?
מוציא את אשתו - בגט,
ואשת אחיו - אסורה לעולם.
שני אחים - אחד חירש, ואחד פיקח,
נשואים לשתי נוכריות - פיקחות,
מת חירש - בעל הפיקחת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
או חולץ, או מייבם.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה חירש - בעל הפיקחת?
כונס - ואינו מוציא לעולם.
שני אחים - פיקחים,
נשואים לשתי נוכריות - אחת חירשת, ואחת פיקחת,
מת פיקח - בעל החירשת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
כונס, ואם רצה להוציא - יוציא.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה פיקח - בעל החירשת?
או חולץ, או מייבם.
שני אחים - אחד חירש, ואחד פיקח,
נשואים לשתי נוכריות - אחת חירשת, ואחת פיקחת,
מת חירש - בעל החירשת,
מה יעשה פיקח - בעל הפיקחת?
כונס, ואם רצה להוציא - יוציא.
מת פיקח - בעל הפיקחת,
מה יעשה חירש - בעל החירשת?
כונס - ואינו מוציא לעולם.


הדף הראשי של משנה יבמות יד