משנה יבמות יד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חירש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חירשת אם רצה יוציא ואם רצה יקיים כשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא מוציא ברמיזה אבל פיקח שנשא פיקחת ונתחרשה אם רצה יוציא ואם רצה יקיים נשתטת לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציא עולמית.

אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מפני מה אמרו האישה שנתחרשה יוציא והאיש שנתחרש אינו מוציא עולמית אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת האישה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו.

(ב) העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החירשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט אמרו לו אף זו כיוצא בה.

(ג) שני אחים חירשים נשואים לשתי אחיות פיקחות או לשתי אחיות חירשות או לשתי אחיות אחת חירשת ואחת פיקחת וכן שתי אחיות חירשות נשואות לשני אחים פיקחים או לשני אחין חירשין או לשני אחין אחד פיקח ואחד חירש הרי אלו פטורין מן החליצה ומן הייבום אם היו נוכרייות יכנוסו ואם רצו להוציא יוציאו

(ד) שני אחים אחד פיקח ואחד חירש נשואים לשתי אחיות פיקחות מת חירש בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל הפיקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחים פיקחים נשואים לשתי אחיות אחת פיקחת ואחת חירשת מת פיקח בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל החירשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי אחיות אחת חירשת ואחת פיקחת מת חירש בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל החירשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי נוכרייות פיקחות מת חירש בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת או חולץ או מייבם מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל הפיקחת כונס ואינו מוציא לעולם שני אחים פיקחים נשואים לשתי נוכרייות אחת חירשת ואחת פיקחת מת פיקח בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל החירשת או חולץ או מייבם שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי נוכרייות אחת חירשת ואחת פיקחת מת חירש בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל החירשת כונס ואינו מוציא לעולם.

הדף הראשי של משנה יבמות יד