פתיחת התפריט הראשי

משנה יבמות א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו ואחות אימו ואחות אשתו ואשת אחיו מאימו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכלם אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו איילונייות צרותיהן מותרות ואין אתה יכל לומר בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו איילונייות או שמיאנו.

(ב) כיצד פוטרות צרותיהן הייתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אישה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני ולו אישה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה אפילו הן מאה כיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות הייתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אישה אחרת מתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל היכלה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת.

(ג) שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אימו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו.

(ד) בית שמאי מתירין את הצרות לאחין ובית הלל אוסרין חלצו בית שמאי פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין נתייבמו בית שמאי מכשירין ובית הלל פוסלין אף על פי שאלו פוסלין ואלו מכשירין אלו אוסרין ואלו מתירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי וכל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גב אלו.

הדף הראשי של משנה יבמות א