משנה חלה א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חמישה דברים חייבין בחלה -

החיטים,
והשעורים,
והכוסמין,
ושיבולת שועל,
והשיפון - הרי אלו חייבין בחלה.
ומצטרפין, זה עם זה.
ואסורין בחדש, מלפני הפסח.
ומלקצור מלפני העומר.
ואם השרישו קודם לעומר -
העומר - מתירן.
ואם לאו -
אסורין - עד שיבוא העומר הבא.


(ב) האוכל מהן -

כזית מצה, בפסח - יצא ידי חובתו.
כזית חמץ - חייב בהכרת.
נתערב אחד מהן, בכל המינין -
הרי זה עובר - בפסח.
הנודר מן הפת,
ומן התבואה - אסור בהן,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים:
הנודר מן הדגן -
אינו אסור - אלא מהן.
וחייבין בחלה, ובמעשרות.


(ג) אלו חייבין בחלה,

ופטורין מן המעשרות -
הלקט,
והשכחה,
והפאה,
וההפקר,
ומעשר ראשון - שניטלה תרומתו,
ומעשר שני, והקדש - שנפדו,
ומותר העומר, והתבואה - שלא הביאה שליש.
רבי אלעזר אומר:
אף התבואה, שלא הביאה שליש -
פטורה מן החלה.


(ד) אלו חייבין במעשרות,

ופטורין מן החלה -
האורז,
והדוחן,
והפרגין,
והשומשמין,
והקטניות,
ופחות מחמשת רבעים - בתבואה.
והסופגנין,
והדובשנין,
והאסקריטין,
וחלת המשרת,
והמדומע,
פטורין מן החלה.


(ה) עיסה -

שתחילתה סופגנין,
וסופה סופגנין - פטורה מן החלה.
תחילתה עיסה,
וסופה סופגנין,
תחילתה סופגנין,
וסופה עיסה - חייבת בחלה.
וכן הקנובקעות - חייבות.


(ו) המעיסה -

בית שמאי - פוטרין.
ובית הלל - מחייבין.
החליטה -
בית שמאי - מחייבין.
ובית הלל - פוטרין.
חלות תודה, ורקיקי נזיר -
עשאן לעצמו - פטור.
למכור בשוק - חייב.


(ז) נחתום, שעשה שאור לחלק -

חייב בחלה.
וכן נשים - שנתנו לנחתום לעשות להן שאור,
אם אין בשל אחת מהן, כשעור - פטורה מן החלה.


(ח) עיסת הכלבים -

בזמן שהרועים, אוכלין ממנה -
חייבת בחלה,
ומערבין בה,
ומשתתפין בה,
ומברכין עליה,
ומזמנין עליה,
ונעשית ביום טוב,
ויוצא בה אדם ידי חובתו - בפסח.
אם אין הרועים, אוכלין ממנה -
אינה חייבת בחלה,
ואין מערבין בה,
ואין משתתפין בה,
ואין מברכין עליה,
ואין מזמנין עליה,
ואינה נעשית ביום טוב,
ואין אדם יוצא בה ידי חובתו - בפסח.
בין כך, ובין כך -
מיטמא - טומאת אוכלין.


(ט) החלה, והתרומה -

חייבין עליהן - מיתה, וחומש,
ואסורין - לזרים,
והן - נכסי כוהן,
ועולין - באחד ומאה,
וטעונין - רחיצת ידים, והערב שמש,
ואינן ניטלין - מן הטהור על הטמא,
אלא - מן המוקף, ומן הדבר הגמור.
האומר "כל גורני - תרומה",
ו"כל עיסתי - חלה" -
לא אמר כלום - עד שישייר מקצת.


הדף הראשי של משנה חלה א