משנה זבחים ה רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) איזה הוא מקומן של זבחים?

קודשי קדשים - שחיטתן בצפון.
פר ושעיר של יום הכיפורים - שחיטתן בצפון,
וקיבול דמן - בכלי שרת בצפון,
ודמן טעון הזיה - על בין הבדים, ועל הפרוכת, ועל מזבח הזהב.
ומתנה אחת מהן - מעכבת.
שירי הדם - היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון.
אם לא נתן - לא עיכב.


(ב) פרים הנשרפים, ושעירים הנשרפים -

שחיטתן - בצפון,
וקיבול דמן - בכלי שרת בצפון,
ודמן טעון הזיה - על הפרוכת, ועל מזבח הזהב.
ומתנה אחת מהן - מעכבת.
שירי הדם - היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון.
אם לא נתן - לא עיכב.
אלו ואלו - נשרפין בבית הדשן.


(ג) חטאת הציבור, והיחיד -

אלו הן חטאות הציבור? - שעירי ראשי חודשים, ושל מועדות.
שחיטתן - בצפון,
וקיבול דמן - בכלי שרת בצפון,
ודמן - טעון ארבע מתנות, על ארבע קרנות.
כיצד?
עלה לכבש, ופנה לסובב, ובא לו -
לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית,
צפונית מערבית, מערבית דרומית.
שירי הדם - היה שופך על יסוד דרומית.
ונאכלין - לפנים מן הקלעים,
לזכרי כהונה - בכל מאכל,
ליום ולילה - עד חצות.


(ד) העולה - קודשי קדשים,

שחיטתה - בצפון,
וקיבול דמה - בכלי שרת בצפון,
ודמה - טעון שתי מתנות, שהן ארבע.
וטעונה - הפשט, וניתוח, וכליל לאישים.


(ה) זבחי שלמי ציבור, ואשמות -

אלו הן אשמות? - אשם גזילות, אשם מעילות,
אשם שפחה חרופה, אשם נזיר,
אשם מצורע, אשם תלוי.
שחיטתן - בצפון,
וקיבול דמן - בכלי שרת בצפון,
ודמן - טעון שתי מתנות, שהן ארבע.
ונאכלים - לפנים מן הקלעים,
לזכרי כהונה - בכל מאכל,
ליום ולילה - עד חצות.


(ו) התודה, ואיל נזיר - קדשים קלים,

שחיטתן - בכל מקום בעזרה,
ודמן - טעון שתי מתנות, שהן ארבע,
ונאכלין - בכל העיר,
לכל אדם - בכל מאכל,
ליום ולילה - עד חצות.
המורם מהן - כיוצא בהן,
אלא שהמורם מהן - נאכל לכהנים, ולנשיהם, ולבניהן, ולעבדיהן.


(ז) שלמים - קדשים קלים,

שחיטתן - בכל מקום בעזרה,
ודמן - טעון שתי מתנות, שהן ארבע,
ונאכלין - בכל העיר,
לכל אדם - בכל מאכל,
לשני ימים, ולילה אחד.
המורם מהן - כיוצא בהן,
אלא שהמורם מהן - נאכל לכהנים, לנשיהם, ולבניהם, ולעבדיהם.


(ח) הבכור, והמעשר, והפסח - קדשים קלים,

שחיטתן - בכל מקום בעזרה,
ודמן - טעון מתנה אחת,
ובלבד - שיתן כנגד היסוד.
ושינה באכילתן -
הבכור - נאכל לכהנים,
והמעשר - לכל אדם.
ונאכלין - בכל העיר,
בכל מאכל - לשני ימים ולילה אחד.
והפסח -
אינו נאכל - אלא בלילה,
ואינו נאכל - אלא עד חצות,
ואינו נאכל - אלא למנוייו,
ואינו נאכל - אלא צלי.


הדף הראשי של משנה זבחים ה