משנה ברכות ט ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק ט · משנה ג | >>

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר ברוך שהחינו.

מברך על הרעה מעין הטובה, ועל הטובה מעין הרעה.

הצועק לשעבר, הרי זו תפילת שוא.

כיצד?

היתה אשתו מעברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שוא.

היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואמר, יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי, הרי זו תפילת שוא.

משנה מנוקדת

בָּנָה בַּיִת חָדָשׁ, וְקָנָה כֵלִים חֲדָשִׁים, אוֹמֵר בָּרוּךְ שֶׁהֶחֱיָנוּ. מְבָרֵךְ עַל הָרָעָה מֵעֵין הַטּוֹבָה, וְעַל הַטּוֹבָה מֵעֵין הָרָעָה. הַצּוֹעֵק לְשֶׁעָבַר, הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא. כֵּיצַד. הָיְתָה אִשְׁתּוֹ מְעֻבֶּרֶת, וְאָמַר, יְהִי רָצוֹן שֶׁתֵּלֵד אִשְׁתִּי זָכָר, הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא. הָיָה בָּא בַדֶּרֶךְ וְשָׁמַע קוֹל צְוָחָה בָּעִיר, וְאָמַר, יְהִי רָצוֹן שֶׁלֹּא יִהְיוּ אֵלּוּ בְּנֵי בֵיתִי, הֲרֵי זוֹ תְּפִלַּת שָׁוְא.

נוסח הרמב"ם

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים -

אומר: "ברוך שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה".
מברך על הרעה - מעין על הטובה; ועל הטובה - מעין על הרעה.
הצועק לשעבר - הרי זו תפילת שווא.
כיצד?
הייתה אשתו מעוברת,
ואמר: "יהי רצון שתלד אשתי זכר" - הרי זו תפילת שווא.
היה בא בדרך, ושמע קול צווחות בעיר,
ואמר "יהי רצון שלא יהו אלו בתוך ביתי" - הרי זו תפילת שווא.

פירוש הרמב"ם

מה שאמר: על הרעה מעין הטובה - רוצה לומר, כשיבוא עליו מקרה רע. ואף על פי שאפשר שסופו לטוב, יברך "דיין האמת". וכן כשתבוא לו טובה, ואף על פי שאפשר להיות סופה לרע, יברך "הטוב והמטיב".

ודמיון עניין הראשון, כגון שיעבור גשם שוטף על ארצו, זה מקרה רע, אף על פי שסופו לטוב, מפני שהוא מרווה הארץ, ואפשר שהגשם ההוא יביא תועלת לשדהו.

ודמיון עניין השני, כגון שימצא מטמון, ויראהו איש בשעת מציאתו, וזה טוב, ואף על פי שאפשר שסופו לרע, כי זה האיש שראהו בשעת מציאת הממון ילשין בו למלך, וִיעַנֵּהו [המלך] ויבקש ממנו יותר ממה שמצא.

והטעם, שהדברים המצואים אשר אין במציאותם ספק, יברך על מה שנמצא מהם תחלה, ואל יהי חושש למה שיקרה בסופם, לפי שהעתידות ההם – אפשר שיהיו או שלא יהיו.

פירוש לשעבר - הוא על דבר שחלף ועבר זמנו, שלא יתפלל על דבר שכבר היה נגזר, אבל יש לו להתפלל על העתידות:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים - בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו כיוצא בהן מברך שהחיינו:

על הרעה מעין הטובה - מפרש בגמרא כגון שצפו מים על ארצו ושטפו תבואתו של שנה זו, אע"פ שרוו המים פני האדמה ה ונעשית שדהו משובחת לשנים הבאות השתא מיהא רעה היא ומברך דיין האמת:

ועל הטובה מעין הרעה - כגון דאשכח מציאה, אע"ג דרעה היא דאי שמע בה מלכא חובטו במכות ויסורין ושקיל לה מיניה השתא מיהא טובה היא ומברך הטוב והמטיב:

הצועק לשעבר - המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא, דמאי דהוה הוה:

פירוש תוספות יום טוב

ועל הטובה וכו'. כתב הר"ב דאי שמע בה מלכא כו' לישנא דגמרא הוא. וכתב הרמב"ם שראהו איש בשעת מציאתו ע"כ. נ"ל דטעמי' משום דבעינן שתהיה הרעה מבוררת כמו שבטובה שמבוררת היא הטובה. וכתב עוד והטעם שהדברים המצויים אשר אין במציאותם ספק יברך על מה שנמצא מהם תחלה ואל יהא חושש למה שיקרה בסופם. לפי שהעתידות ההם אפשר שיהיו או שלא יהיו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ה) (על הברטנורא) והטעם שהדברים המצוים יברך על מה שנמצא מהם תחלה ואל יהא חושש למה שיקרה בסופם. לפי שהעתידות ההם אפשר שיהיה או לא יהיה. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מברך על הרעה כו':    ראיתי הגירסא במשנה בין בגמרא בין בפירש"י ז"ל בין ברב אלפס ז"ל מברך על הרעה מעין על הטובה ועל הטובה מעין על הרעה וכן מצא ה"ר יהוסף ז"ל בכל הספרים:

היתה אשתו מעוברת כו':    היינו דוקא לאחר מ' יום אבל בתוך מ' יום מפ' בגמרא דמהני רחמי אם הזריעו שניהם בב"א. והרב אלי' המזרחי ז"ל בפי' לרש"י ז"ל בפ' ויצא כתב דרב הונא בש"ר יוסי דאמר בתנחומא דאפי' עד שתשב אשה על המשבר יתפלל אדם שתלד אשתו זכר ולא הוי תפלת שוא לפי שאינו קשה לפני השם לעשות הנקבה זכר ואת הזכר נקבה וכ"ה מפורש ע"י ירמיהו וכן אתה מוצא בלאה. ודאי דפליג אמתני' וברייתא אשכח ודרש כוותיה. ע"כ:

היה בא בדרך כו':    שאם הדליקה בביתו לא תסתלק אלא הי"ל לומר אם היא בתוך ביתי הצל את בני ביתי שלא ישרפו בתוכה. או שהי"ל לבטוח בה' שלא נפלה בתוך ביתו. ה"ר יהונתן ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים:    וה"ה על ספרים. דיקרה הוא מפנינים. ול"ד חדשים. ואפילו יש לו כיוצא בהן. ודוקא בשמח בהן:

אומר ברוך שהחיינו:    ובמשתמשין בו גם ב"ב. מברך הטוב והמטיב. וה"ה כל טובה שמשתתף בו הוא ואחרים. כבילדה אשתו זכר. משתחוה למזרח ומברך הטוב והמטיב. וכ"כ בקיבל מתנה. הטוב והמטיב. מדשמח נותן ומקבל:

מברך על הרעה מעין הטובה:    ר"ל אף דאפשר שיתגלגל עי"ז טובה וכ"כ בסיפא איפכא. בשניהן מברך כדהשתא:

הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר:    אחר מ' יום משנתעברה:

בועז

פירושים נוספים