פתיחת התפריט הראשי

משנה ברורה על אורח חיים תרפ

סעיף אעריכה

(א) בליל שבת וכו':    וה"ה בחול צריך ליזהר בזה שלא להעמיד הנרות נגד המקום ששולט שם הרוח אלא דבשבת צריך שמירה יתירה בזה:


(ב) שום דבר לחוץ וכו':    היינו במקום שמדליקין הנרות נגד פתח הבית מבפנים [וגם במקום שמדליקין בכותל אחורי הדלת יש ליזהר בזה וכדלעיל בסימן רע"ז ס"א] אבל במקום שמדליקין בבית החורף ויש בית לפני בית החורף אין לחוש לכבוי דאפילו יכבה בפתיחתו אין זה פסיק רישא אם לא שיפתח בית החורף מכוון כנגד פתח הבית הפתוח לחצר או לר"ה דאז יזהר לנעול פתח הבית קודם שיפתח פתח בית החורף [ב"ח]:


(ג) בין הנרות לפתח וכו':    ואם לא נתן אסור לפתוח הדלת ועיין לעיל בסימן רע"ז בבה"ל ד"ה כדרכו:

סעיף בעריכה

(ד) בדלת עצמה וכו':    שפתיחתו ונעילתו מקרב השמן לנר או מרחיקו ממנה ויש בזה משום מכבה או מבעיר ואע"ג דאינו מכוין לזה הוא פסיק רישא:


(ה) ועיין לעיל וכו':    ר"ל דשם סתם לאיסור וכן הלכה: