משנה ברורה על אורח חיים תרט


סעיף אעריכה

(א) מותר וכו' – שמחול לחול הוא מכין:

(ב) ויש אומרים שאין להטמין – שנראה דביום הכיפורים מתבשל בתנור לצורך חול, וזה אין נכון. ואפילו בערב יום כיפור קודם חצות אין לעשות הטמנה זו.
ובכל גווני, אם עבר והטמין, אין צריך להמתין במוצאי יום כיפור בכדי שיעשה: