משנה ברורה על אורח חיים תקכ

סעיף אעריכה

(א) וע"ל סימן של"ז - שם מבואר הדין אם הקרקע היה מרוצף ושאר פרטים: