פתיחת התפריט הראשי

משנה ברורה על אורח חיים שעט

סעיף אעריכה

(א) פתוחים זה לזה - והם ג"כ פתוחים לחצרות שאצלן וקמ"ל דאע"ג דבעלמא אם בית אחד אינו נותן חלק בעירוב הוא בעצמו אסור לטלטל וגם אוסר על בני החצר הכא יצוייר ששום אחד מהשלשה לא יתנו חלק בעירוב ואפ"ה מותרים הכל לטלטל כגון אם יתנו בעלי שתי החצרות את עירובן בבית האמצעי ומטעם שמסיים:

(ב) ומותרים בשלשתן - ר"ל שהם מותרים לטלטל באותן הבתים והבתים בהן אע"פ שלא נתנו חלק בעירוב:

(ג) חשוב לו כבית שער - אחרי שבני החצר מוליכין עירובן דרך עליה לאמצעית. ויש שכתבו דה"ה אם נתנו שניהם העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצרות או באחד משאר בתים שבשתי החצרות אלו השלשה בתים אין צריכין ליתן עירוב דנעשו כולם בית שער לאותה חצר כיון שעוברים דרך עליהם להניח העירוב בה:

(ד) וא"צ ליתן פת - כמבואר בסימן שס"ו ס"ב: