משה דוד ואלי על משלי כא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


ואפילו יפול האדם ביד המלכות, ויראה חרב חדה מונחת על צוארו, אל יתייאש מן הרחמים, אם יהרהר תשובה בליבו, כי ה' יתברך רחום וחנון, והיכולת בידו להעביר את גזרתו, ולתת בליבו של מלך לסלק את דינו מעליו. וזהו עניין אמרו בסמוך: "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו". ואם החוטא ישלים עם המלך העליון, הוא ישלימנו עם המלך התחתון, כי ליבו מסור בידו ודאי, ואל כל אשר יחפוץ יטנו.

...