מקרא כפשוטו על בראשית ג יג

  • מה זאת עשית - ולא אמר בפסוק י"א מי זה הגיד לך, מפני שאין שתי השאלות שוות. ודע שמי ומה שאין זה וזאת אחריהם יש שאינן לשאלה ממש כי אם לשלילה, מפני שהשואל יודע האמת והוא שואל על הפכה כתמה על האומר כן, וכמו שאמר למעלה מי הגיד לך, והוא יודע שאין מגיד. אבל כשיאמר השואל מי זה ומה זאת אינו שואל על הפכה של האמת, כי יש מי שעשה כן וכן, והוא רוצה לדעת מי האיש ומה הדבר. ויש שיאמר המדבר מי זה ומה זאת והוא יודע הדבר לכל משפטיו והוא הולך ומפרשו לעצמו, והוא אינו שואל כי אם דרך מליצה. ראה ש"א י' כ"ז, ול' כ"ד; ישעיה נ"ג א'; תהלים ח' ה'; מיכה ו' ג'. וראה כנגדם שמות ד' ב'; ישעיה ס"ג א'; ושה"ש ח' ה'.