מקרא כפשוטו על בראשית ג ח

  • מתהלך וגו' - שב אל הקול, כמו שאמרו במדרש רבה. והקול היה מתהלך לרוח שהיה נושב בשעה ההיא, כי הרוח נושא את הקול.


  • ויתחבא - הנסתר נסתר מזה ונגלה לזה, לכן תאמר נסתרתי מפלוני ללמד על סתרך ממי הוא, ולפיכך תאמר נסתרתי מפלוני כשאתה רחוק ממנו והוא אינו יכול לראותך ואחרים יכולים, כמו שאמר לבן ליעקב כי נסתר איש מרעהו (למטה ל"א מ"ט); והמתחבא או הנחבא לא יראה לכל אדם. תדע שכן, שהרי כשנחבא שאול אל הכלים הצטרכו לשאול בה' (ש"א י' כ"ב). ולפיכך אין אתה רשאי לומר נחבאתי מפלוני.