מקרא כפשוטו על בראשית ב כה

  • ולא יתבוששו - והטעם כמו שפירשתי, שעדיין לא היו יודעים טוב ורע, והיו כתינוקות שלא ידעו בשת זה מזו וזו מזה. ולדבר הזה כוונו הראשונים כאמרם לא נתן בו יצר הרע עד שאכל מעץ הדעת.