מקרא כפשוטו על בראשית ב כ

  • ולאדם לא מצא וגו' - למ"ד של ולאדם למפרש את הסתום, ופירוש הכתוב ועל דבר האדם, הוא (האדם) לא מצא במה שראה מן הבריות עזר כנגדו (was den Menschen anbetrifft, so fand er, das heisst, der Mensch, keine Gehilfin, u. s. w.). תדע שאמר האדם אחר כן זאת הפעם עצם מעצמי, ומשמע מזה שכבר היה האדם בודק בבריות אשר לפניו לראות אולי ימצא בהן עזר כנגדו. ובתלמוד הוציאו שם רע על הבדיקה הזאת ואמרו בא אדם כל כל בהמה וחיה (יבמות ס"ג ע"א), ואולי יסלח להם המרבה לסלוח, והאדם איך יקרא דבריהם וימחול על כבודו שהפשיטו מעליו?