מקרא כפשוטו על בראשית ב טז

  • ויצו ה' אלהים על האדם - כשהצווי שלא לעשות משמש הפעל עם על.