פתיחת התפריט הראשי

מקור:תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)

<שם> תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), התשמ"ז-1987

<מקור> ((ק"ת תשמ"ז, 754|תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי))).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה)(4) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. קביעת מאגרי מידע

מאגרי המידע של הגופים המפורטים להלן כוללים מידע שבטחון המדינה מחייב שלא לגלותו:
(1) משרד הבטחון ויחידות הסמך של משרד הבטחון המפורטות להלן:
(א) הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל);
(ב) התעשיה הצבאית;
(2) התעשיה האוירית לישראל, חברות בת שלה ויחידות תיפעול שלה.

@ 2. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשמ"ז (1 במרס 1987).

<פרסום> ח' באדר, התשמ"ז (9 במרס 1987) <חתימות> אברהם שריר, שר המשפטים