פתיחת התפריט הראשי

מקור:צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן)

<שם> צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999

<מקור> ((ק"ת תשנ"ט, 894|צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן))); ((תשס"א, 1020|תיקון)).

<הקדמה> בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(א)(5) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

@ 1. סייג לתחולה

הוראות החוק לא יחולו על הגופים במשרד ראש הממשלה כמפורט להלן, ועל המידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידיהם –
(1) היועץ המדיני לראש הממשלה;
(2) המזכירות הצבאית;
(3) המועצה לבטחון לאומי;
(4) נתיב, למעט מחלקת האשרות;
(5) הממונה על קבילות סייענים;
(6) המכון למחקר ביולוגי.

@ 2. תחילה (תיקון: תשע"א)

תחילתו של צו זה ביום תחילתו של החוק.

<פרסום> ד' בסיון תשנ"ט (19 במאי 1999) <חתימות> בנימין נתניהו, ראש הממשלה