פתיחת התפריט הראשי

מקור:צו זכות יוצרים (הסכם טריפס)

<שם> צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

<מקור> ((ק"ת תש"ס, 223|צו זכות יוצרים (הסכם טריפס))); ((תשס"ג, 1144|תיקון)).

<הקדמה> בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48 לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 אני מורה לאמור:


((מטרת צו זה היא לבצע את הוראות [ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני - Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)]. ההסכם מופקד במשרד התעשיה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו.))

@ 1. הגדרות (תיקון: תשס"ג)

בצו זה -
- "ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי, שהוקם [שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994];
- "ארץ מוצא" - כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953;
- "מדינה חברה" - מדינה החברה בארגון הסחר העולמי;
((רשימת המדינות החברות [ומתעדכנת על ידי WTO - ארגון הסחר העולמי].))
- "רשימת קול" - כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רשימות קול), התשל"ח-1978;
- "יצרן של רשימת קול" - כהגדרתו בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רשימות קול), התשל"ח-1978.

@ 2. יצירה שפורסמה במדינה חברה

יצירה שפורסמה לראשונה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

@ 3. יצירת יוצר ממדינה חברה

יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח של מדינה חברה, או שמקום מגוריו הרגיל היה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.

@ 4. יצירת ראינוע, יצירת אדריכלות ויצירה שהוכללה במבנה (תיקון: תשס"ג)

יצירה מן המפורטות להלן תהא מוגנת בישראל, גם אם אין מתקיים בה האמור בסעיף 2 או 3 -
(1) יצירת ראינוע אשר בעת חיבורה היה מרכז העסקים של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל, במדינה חברה;
(2) יצירת אדריכלות הניצבת במדינה חברה, ויצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבנין או במבנה אחר הממוקם במדינה חברה.

@ 5. סייג לתקופת ההגנה

על אף האמור בסעיפים 2 עד 4, תקופת ההגנה הניתנת בישראל לגבי היצירות האמורות באותם סעיפים לא תעלה על זו הקבועה לגביהן בארץ מוצאן.

@ 6. הגנה על יצרני רשימות קול

רשימת קול שהיצרן שלה הוא אזרח מדינה חברה, או שפורסמה לראשונה במדינה חברה, יחולו עליה -
(1) סעיף 19(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, ביחס ליצירת העתקות שלה;
(2) סעיף 13 לפקודת זכות יוצרים, ביחס להשכרת רשימת קול למטרות מסחר, אך למעט השכרת רשימת קול כשהיא חלק מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.

@ 7. תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

<פרסום> י"ד בטבת תש"ס (23 בדצמבר 1999) <חתימות> יוסף ביילין, שר המשפטים