פתיחת התפריט הראשי

מקור:צו זכות יוצרים (האמנה העולמית)

<שם> צו זכות-יוצרים (האמנה העולמית), התשט"ו-1955

<מקור> ((ק"ת תשט"ו, 1342|צו זכות-יוצרים (האמנה העולמית))).

<הקדמה> בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות-יוצרים, אני מורה לאמור:

@ 1. הגדרות

בצו זה -
- "האמנה" - [העולמית בדבר זכות-יוצרים] שנתקבלה בג'נבה ב-6 בספטמבר 1952.

@ 2. הגנת יצירה פורסמה

יצירה שפורסמה ומחברה הוא נתין או אזרח של אחת הארצות החברות באמנה, וכן יצירה שפורסמה לראשונה באחת הארצות החברות באמנה, תהיה מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

@ 3. הגנת יצירה שלא פורסמה

יצירה שלא פורסמה ומחברה היה בעת חיבורה נתין או אזרח אחת הארצות החברות באמנה תהיה מוגנת בישראל כאילו מחברה היה אזרח ישראלי.

@ 4. סייג לגבי תקופת ההגנה

על אף האמור בסעיפים 2 ו-3 תהיה תקופת ההגנה הניתנת בישראל ליצירות האמורות באותם סעיפים מוגבלת -
(1) לגבי יצירה שפורסמה - לתקופת ההגנה הקבועה ליצירה מאותו סוג בארץ הפרסום הראשון;
(2) לגבי יצירה שלא פורסמה - לתקופת ההגנה בארץ נתינותו או אזרחותו של מחברה.

@ 5. קביעת ארץ הפרסום

לענין קביעת ארץ הפרסום יראו -
(1) יצירה שמחברה הוא נתין או אזרח אחת הארצות החברות באמנה ושפורסמה לראשונה בארץ שאינה חברה כאמור - כאילו פורסמה לראשונה בארץ נתינותו או אזרחותו של מחברה;
(2) יצירה שפורסמה כאחת בשתיים או יותר מהארצות החברות באמנה - כאילו פורסמה לראשונה באותה ארץ מהארצות האמורות שחוקיה מקנים לאותה יצירה את תקופת ההגנה הקצרה ביותר.

@ 6. סייג לתחולה

הוראות צו זה לא יחולו על יצירה שצו זכות-יוצרים (אמנת-ברן), התשי"ג-1953, חל עליה.

@ 7. תחילה

תחילתו של צו זה היא ביום כ"ט באלול התשט"ו (16 בספטמבר 1955).

@ 8. השם

לצו זה ייקרא "צו זכות-יוצרים (האמנה העולמית), התשט"ו-1955".

<פרסום> ג' באלול התשט"ו (21 באוגוסט 1955) <חתימות> פנחס רוזן, שר המשפטים