מצודות על תהלים קיא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בסוד" - ענין עצה כי נעשית בסוד לבל יגלה או הוא מלשון יסוד כי העצה למעשה היא כמו היסוד להבנין 

מצודת דוד

"בסוד" - בעצת הישרים ובני העדה ר"ל כפי אשר יורו ישרי הלב ויתר העם

"הללויה" - אתם כולכם הללויה ואף אני אודה את ה' בכל לבב

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גדולים מעשי ה'" - עם כי מעשי ה' המה גדולים ר"ל עשויים בחכמה נפלאה עכ"ז המה דרושים ונמצאים לכל החפצים להתבונן בהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עומדת לעד" - היא דבר המתקיימת לעולם משא"כ צדקת בשר ודם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חנון" - כי הוא חנון ורחום ולזה עשה זכרון על הנסים למען ייטיבו דרכם ויקבלו שכר

"זכר עשה לנפלאותיו" - כמ"ש במן קח צנצנת וגו' והנח אותו וגו' למשמרת (שמות יז) למען יהיה לזכרון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"טרף" - ענין מזון כמו הטריפני לחם חוקי (שם ל) והושאל ממזון החיה הבאה על ידי טרף 

מצודת דוד

"טרף" - זה המן שכלכל בו אנשי דור המדבר

"יזכור" - כי זכר לעולם הברית אשר כרת את אברהם להביאם לארץ ולזה אף כי מרו בו לא חסרו דבר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגיד לעמו" - הבטיח לעמו להראות כח מעשיו להוריש ז' האומות ולתת להם נחלת הגוים ההם ולזה הגיד שלא יאמרו במקרה בא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נאמנים" - כי כל פקודיו המה נאמנים ולא ימצא בהם דבר עול

"מעשי ידיו אמת" - מה שגרש הגוים ההם היה לאמת הבטחתו לאברהם ובמשפט היה כי העובדי כוכבים ומזלות נגרשו בעונם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סמוכים" - פקודיו המה סמוכים ונשענים להתקיים לעולם כי המה עשוים באמת וישר ואין א"כ מקום שיהיו בטלים בשום זמן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צוה" - על כי צוה להם התורה הנתונה בברית המתקיימת לעולם ובעבור קבלתה שלח הפדות

"קדוש וגו'" - ולזה קדשם במצותיו למען תהיה יראת ה' על פניהם

"פדות" - לפדותם ממצרים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראשית חכמה" - הנכון הוא שבתחלת למוד החכמה ישריש האדם בלבו יראת ה' ולשכל טוב יחשב לכל העושים כן כי אז תהיה תהלתו עומדת לעד להיות מהולל בחכמה ותהיה מתקיימת משא"כ אם לא תקדים היראה אל החכמה וכמ"ש רז"ל