מצודות על תהלים עג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לברי" - ברור ונקי מעכירת עון 

מצודת דוד

"אך טוב וגו'" - ר"ל הן השכלתי לדעת שהאלהים הוא אך טוב לישראל ולברי לבב שבהם ולא להרשעים כי הצלחתם באמת לא לטובה יחשב

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשורי" - הרגלים שפוסע בהן כמו לא תמעד אשוריו (לעיל ל"ז) 

מצודת דוד

"כאין" - כשעה מועטת מאפס זמן היו אשורי נשפכים מעבודת ה' וכפל הדבר במ"ש לגודל הקרוב

"ואני כמעט" - טרם שומי זאת על לבי כמעט היו רגלי נטוים מדרך ה'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בהוללים" - ענין סכלות כמו והתהוללו הרכב (ירמיהו מ"ו) ור"ל רשעים כי אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות 

מצודת דוד

"בהוללים" - בהצלחת ההוללים כי עיני ראו שלום הרשעים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרצבות" - קשרים ואסורים כמו פתח חרצבות רשע (ישעיהו נ"ח) ור"ל תחלואים ומכאובות

"ובריא" - מלשון בריאות

"אולם" - ארמון 

מצודת דוד

"למותם" - לעת בוא זמן מותם אין להם תחלואים ויסורים וכ"א בריא הוא כבנין אולם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעמל אנוש" - בעת בוא עמל על אנשים אין הוא בכלל העמל ואינם מנוגעים עם שאר בני אדם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ענקתמו" - מלשון ענק והוא עדי הצואר

"יעטף" - מלשון עטיפה ומכסה

"שית" - ענין שימה 

מצודת דוד

"ענקתמו" - מעלה גאוה סביב צוארו כענק הזה המסבב הצואר

"יעטף" - יכסה עצמו במסתר לארוב על אנשים לשים ולקחת החמס לעצמו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משכיות" - ענין הבטה וכן מי יתן לשכוי בינה (איוב ל"ח) והוא הלב המביט וחושב הנולדות ומושכלות וקרוב הוא ללשון ארמי כי מצפה (בראשית לשון)תרגומו סכותא 

מצודת דוד

"עברו" - מצאו הצלחות מרובות עד כי עברו ליותר מאשר עלה בלבם להיות צופים ומביטים עליה

"יצא" - מרוב שומן ידמה שיצאו עיניהם כאילו אין להם עינים כי בעובי שומן הפנים יתכסו העינים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימיקו" - מלשון המקה והמסה 

מצודת דוד

"ממרום ידברו" - מדברים כלפי מעלה כפרעה וסנחריב והדומים

"ימיקו" - ימסו בני אדם במעשיהם ובכל עת ידברו ברע ועושק וכל מחשבותם באלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולשונם" - אף כי לשונם תהלך בארץ מתחת השמים יעיזו פניהם לדבר מול יושב שמים

"שתו" - שמו פיהם לדבר מול יושב שמים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלום" - הנה כמו אל תקרב הלום (שמות ג)

"ימצו" - מלשון מציצה

"למו" - להם 

מצודת דוד

"ומי מלא" - מי כוס מלא תרעלות ימצו וישתו ר"ל מאוד דעותיהם נמשכות אחר מעשה הרשעים ההם

"הלום" - הנה ר"ל למעשה הרשעים ההם

"לכן" - בעבור רוב שלות הרשעים עם גודל רשעתם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איכה ידע אל" - מעשה בני אדם

"ויש דעה" - לדעת הכל וכפל הדבר במ"ש

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השגו" - גדלו כמו כארז בלבנון ישגה (לקמן צ"ב)

"חיל" - עושר כמו חיל כי ינוב (לעיל ס"ב) 

מצודת דוד

"הנה אלה" - רשעים הם והמה בשלוה מעולם וגדלו בעושר רב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך ריק" - לריק ובחנם הייתי זך הלבב מבלי הרהור עון ובחנם רחצתי כפי להיות מנוקים מגזל ושאר עבירות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואהי" - והנה מעשה הטוב הועילו להיות נגוע בכל עת לבא עלי תוכחת יסורים בכל בוקר כי הלא להרשעים אין מחסור ואני מוכה ומעונה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אספרה כמו" - לספר הדבר כמו שהוא ר"ל כל מה שיש להרהר

"הנה דור" - הנה הספור יסית שאף בני הדור ההוא שהמה בניך ר"ל מאמינים בך הנה בשמעם מה שיש להרהר אעשה אותם לבוגדים ולזה לא ארבה עוד לדבר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחשבה" - אהרהר במחשבתי לדעת ולהבין את זאת על כי נראה בעיני שהדבר הזה הוא עמל ולא משפט יושר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד אבא" - לא הבנתי דרכי ה' עד אשר באתי אל המקדש ואל הכהנים המתבודדים שם בעיון החכמה ואת פיהם שאלתי ואדע מלין יענוני ואבינה לאחרית הרשעים שאיננה טובה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשית" - תשים

"למשואות" - ענין חושך כמו אמש שואה ומשואה (איוב לשון

מצודת דוד

"אך בחלקות" - כל טובתם המה אך לתשלום גמול מעט מעשה הטוב שעשו למען החליק דרכם שימעדו מהרה לפול בחשכת הצרות ולא יהיה להם זכות מה להגן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ספו" - ענין כליון כמו ספתה בהמות (ירמיהו י"ב)

"בלהות" - הוא הפוך מן בהלות 

מצודת דוד

"איך" - כל רואיהם יתמהו עליהם ויאמרו איך נעשו שממה ברגע וכלו מן הצרות המבהילים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צלמם" - דמותם 

מצודת דוד

"בעיר" - במקום רואים תבזה צלמם ודמותם

"כחלום" - כמו החלום שמעת הקיצה חלף והלך לו כן יכלו פתאום

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתחמץ" - מלשון חומץ ובא בדרך השאלה על הכעס

"אשתונן" - מלשון שנון וחדוד 

מצודת דוד

"כי יתחמץ לבבי" - כי בעוד היה לבי כעוס על הדבר ובעוד אחדד כליותי להרהר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני תמיד עמך" - ומ"מ הייתי תמיד עמך ולא זזתי ממך וכאלו אחזת ביד ימיני ללכת אחריך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחר" - אחר כל אלה תקח אותי הכבוד ר"ל בעבור שלא זזתי ממך השגתי את הכבוד בהבנת הדבר לאמיתו

"בעצתך" - כאלו נהגת אותי ללכת בעצתך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועמך לא חפצתי" - לשתף עמך את מי בארץ כי אין דומה לך

"מי לי" - עתה רואה אנכי כי אין מי בצבא השמים להרע או להיטיב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלה" - ענין תאוה

"שארי" - בשרי כמו אם יכין שאר לעמו (לקמן ע"ח) 

מצודת דוד

"צור לבבי" - כי אלהים הוא חוזק לבבי וחלקי לעולם

"כלה" - בשרי ולבבי יתאוו לה'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הצמתה" - ענין כריתה כמו עצמו מצמיתי (לעיל ס"ט)

"זונה" - ענין הסרה ועש"ז נקראת המנאפת בשם זונה על אשר סרתה מדרכי הצניעות 

מצודת דוד

"רחקיך" - הרחוקים ממך יאבדו כאשר מעולם הכרת כל הסר ממך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלאכותיך" - מלשון מלאכה ומעשה 

מצודת דוד

"לספר" - לעסוק בספורי מעשיו הנוראים והנפלאים ולא לעסוק בדברי זולת

"ואני וגו'" - יש לי קרבת אלהים כי אקרב עצמי אליו

"שתי" - שאשים מחסי בה'