מצודות על תהלים סט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שושנים" - שם כלי נגון עשויה בצורת שושנה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד נפש" - המשיל עומק הגלות למים שוטפים הבאים עד הצואר והנפש קרובה לצאת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין מעמד" - אין שם מקום קשה להשאר עומד וארד אם כן מטה מטה

"במעמקי מים" - ר"ל הנה הבא במים עמוקים הוא מסוכן אף אם אינם רודפים ושוטפים והבא במים שוטפים הוא מסוכן אף אם לא בא במקום העמוק ומכ"ש הבא במים שוטפים ובמקום העמוק שהוא מסוכן ביותר וכן באו עלי צרות כפולות ומצירות 

מצודת ציון

"ביון" - הוא הרפש שבקרקעית המים

"מצולה" - עומק המים

"ושבולת" - היא מרוצת המים כמו משבולת הנהר (ישעיהו כז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלו עיני" - המקוה לדבר מה ואינו בא קרוי בלשון המקרא כליון עינים

"נחר" - הצועק הרבה מתייבש רטיבת הגרון

"בקראי" - בעבור רוב הקריאה על קושי השעבוד 

מצודת ציון

"נחר" - ענין יובש כמו ושכן חררים (ירמיהו יז)

"מיחל" - מלשון תוחלת ותקוה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משערות" - יותר מחשבון שערות ראשי

"שונאי חנם" - כי לא הריעותי את אחד מהם

"עצמו" - הכורתים אותי נתחזקו והמה אויבים לי על שקר ובחנם

"אשר לא גזלתי" - הדבר אשר לא גזלתי מעולם בע"כ אשיב אז כאשר יעלילו עלי 

מצודת ציון

"עצמו" - חזקו והוא מלשון עצם שהוא קשה וחזק

"מצמיתי" - ענין כריתה כמו לבקרים אצמית (לקמן ק"א)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה ידעת לאולתי וגו'" - כאומר הלא אינם מרובים כ"כ להיות מיוסר ביותר

"ואשמותי וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"לאולתי" - מלשון אויל ור"ל עבירות כי אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות

"נכחדו" - נמנעו מלדעת אותם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יבושו" - כי אם לא תענה לי יבושו א"כ כל המקוים לך בראותם שלא תועיל לי תוחלתי

"אל יכלמו" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"בי" - ר"ל על ידי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עליך" - החרפה שאני נושא הוא בעבורך כי אילו התחברתי עמהם למעול בך הייתי אהוב להם

"כסתה" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבני אמי" - הם בני עשו שהמה לי אחים גם מן האם

"לאחי" - והם בני ישמעאל

"מוזר" - בעבורך אני נחשב לזר 

מצודת ציון

"מוזר" - מלשון זר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קנאת ביתך" - על כי המה מתקנאים בתפארת בהמ"ק לזה אוכלים אותי ועוד יוסיפו לחרפני בדברים 

מצודת ציון

"נפלו" - חנו ושכנו כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כ"ה)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי" - הבכיה תהיה לי לחרפה באמרם אם לא מאס בכם מדוע לא ישמע קול בכיות

"ואבכה" - וכאשר אבכה בעת תהיה נפשי בצום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתנה" - וכאשר אתן לבושי שק בעבור התשובה המה מביאים ממני משל בדרך לעג

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושבי שער" - השופטים היושבים בשערי העיר אף המה ישיחו בי עם שאין מדרך החשובים לדבר דברים של מה בכך

"ונגינות" - שותי השכר ינגנו בדברי הקורות אותי בדרך לעג ובזיון 

מצודת ציון

"ישיחו" - ענין ספור דברים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני תפלתי" - אבל אני אתפלל לפניך ואינני פונה ללעגם

"עת רצון וגו'" - ר"ל ברב חסדך יהיה עת רצון וענני בישע אמת ומתקיים 

מצודת ציון

"באמת" - ענינו דבר מקויים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וממעמקי מים" - ר"ל והרי הוא כאלו אנצל ממעמקי מים

"מטיט" - הוא משל על הגלות

"ואל אטבעה" - להיות נשקע ונאבד בגולה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל תאטר" - עם שכבר נפלתי לבאר המים אל תסגר עלי פיה לבל אוכל לעלות ר"ל אם אני בגלות לא אשתקע בה 

מצודת ציון

"תאטר" - ענין סתימה וסגירה ודוגמתו אטר יד ימינו (שופטים ג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהר ענני" - על כי הצרה כבר הוגשה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען אויבי" - לבל יאמרו ידם רמה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגדך" - ר"ל רואה אתה כל המצירים לי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנוד" - לבא מי לנחם אותי ולנודד בראש כדרך המנחמים

"ולמנחמים" - כפל הדבר במ"ש

"ואנושה" - בעבור שברון לב נחליתי 

מצודת ציון

"ואנושה" - ענין חולי כאוב כמו ויאנש הילד (שמואל ב לד)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנו וגו'" - המשיל עצמו למי שהוא רעב ללחם וצמא למים ומאכילין אותו עשב מר ומשקין אותו חומץ שנתוסף מכאוב על מכאובו כי כן ישיב האויב שנית ידו להכות ולייסר 

מצודת ציון

"בברותי" - ענין אכילה מועטת כמו הביאי הבריה (שם יג)

"ראש" - שם עשב מר כמו ראש ולענה (דברים כט)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהי שלחנם" - לזה יענשו אשר שולחנם שהוא לפניהם יהיה למוקש ופח ר"ל מה שיחשבו לטובה יהפך לרעה

"ולשלומים" - מה שיקוו לשלום יהפך עוד למוקש וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"לפח" - לרשת

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומתניהם" - בעבור כי יחשך מאור עיניהם ימעדו בהליכתם (ואמר ומתניהם לפי כשרגלי האדם נחלקים ונשמטים מרגיש כאב במתנים) 

מצודת ציון

"המעד" - ענין השמטה והחלקה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זעמך" - כעסך

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"טירתם" - ארמונם כמו טירת כסף (שיר השירים ח)

"נשמה" - שוממה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל מכאוב וגו'" - יספרו זה לזה בעבור להביא מכאוב על חללי ה' ר"ל הקרובים להיות חללים כי החלל לא ירגיש ואין לו מכאוב

"כי אתה וגו'" - הוא הפוך כאלו אמר כי מי אשר אתה הכית רדפו אותו גם המה להוסיף מכאוביו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תנה עון" - חשוב העון הזה להצטרף על העונות שכבר עשו

"ואל וגו'" - ר"ל אל תעשה עמהם צדקה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימחו" - אם כבר כתובים המה בספר חיים בעבור זכות מה אזי ימחו ממנה ואם עדיין אינם כתובים לא יהיו נכתבין עם הצדיקים לחיים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני עני" - עם שאני עני ובעל מכאוב ואין לאל ידי להתחזק מעצמי מ"מ תשועתך תשגבני

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקרין מפריס" - ר"ל בעל קרנים גדולים ופרסות רחבות שהוא יפה למראה ובעל בשר

"ותיטב" - תהלתי יוטב לה' יותר מקרבן שור פר 

מצודת ציון

"משור פר" - כפל המלה בשמות נרדפים לתוספות ביאור וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"מפריס" - פרסות הרגל

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחי" - אז יחיה לבבכם והוא ענין שמחה כי הדואג לבו מת

"ראו" - כאשר יראו הענוים אשר הוטב תפלתי

"דורשי" - וכאשר יראו דורשי אלהים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת אסיריו" - ר"ל עם כי נאסרו בדבר ה' על כי מרו בו מ"מ לא בזה את תפלתם

"כי שומע" - השמחה תהיה על כי ראו כי שומע ה' אל אביונים

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימים" - שוכני ימים

"יהללוהו" - בעבור זה יהללוהו צבא השמים ויושבי הארץ 

מצודת ציון

"רומש" - הלוך הבריות קצרי הרגל קרוי רמיסה בלשון המקרא

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישבו" - אנשי יהודה ישבו שם

"כי אלהים וגו'" - כאשר אלהים יושיע את ציון וגו'