מצודות על תהלים יד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התעיבו עלילה" - עשו מעשים תעובים ואין בהם מי שיעשה טוב

"השחיתו" - הוא ועמו ואמר הכל בלשון עבר כי במראה הנבואה רואה כאילו כבר עשויה

"אמר נבל" - נבוכדנצר המחריב את בית המקדש אמר בלבו אין אלהים הכל לפי המקרה 

מצודת ציון

"נבל" - אדם פחות ושפל

"עלילה" - פעולה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אלהים" - ר"ל לדעת שיש אלהים שופטים

"דורש" - להיות דורש וחוקר

"היש משכיל" - למחות בדבר

"השקיף" - לראות במעשה העם ההוא 

מצודת ציון

"השקיף" - ענין הבטה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדיו" - כולם יחד קלקלו מעשיהם

"הכל סר" - כולם סרו מדרך הטובה 

מצודת ציון

"נאלחו" - נבאשו כמו נתעב ונאלח (איוב ט"ו)

"גם" - הוא כענין אפילו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא" - ר"ל איך יאמרו אין אלהים הלא יש לדעת לפועלי האון שמה שאכלו את עמי כמו שאוכל את הלחם הוא בעבור אשר עמי לא קראו לה'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אלהים" - הפחד ההוא היה על כי ה' היה בהדור ההוא שהיה דור צדיק אבל בימי נבוכדנאצר היו רשעים ולמה לא עזרם ה' אבל אין דבר נופל במקרה

"שם" - שהרי שם בירושלים עצמה בעת בוא עליה סנחריב הלא פחדו שם פחד כי נפלו פגרים מתים וארז"ל שנבוכדנאצר עצמו היה עמהם והיה מאותם שנשתיירו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עצת עני" - אתם מביישים עצת עם עני שאומר בעצתו אשר ה' מחסהו כי תכחשו לומר אין אלהים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יגל" - אז ישמחו כי הצליחו בעצתם לחסות בה' ובעל כרחם יודו העכו"ם להם

"בשוב" - בעת אשר ישקיט ה' את בני השבים ר"ל שיהיה ניכר לכל אשר ה' השקיטם

"מי יתן" - הלואי שתבוא מהרה תשועת ישראל מהשוכן בציון 

מצודת ציון

"בשוב" - ענין ההשקט כמו בשובה ונחת (ישעיהו לשון)

"שבות" - מלשון שבי