מצודות על שמואל ב כב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מכף" - מיד 

מצודת דוד

"ביום הציל" - רצה לומר לעת זקנותו שניצול מכל התלאות ועבדיו מנעוהו מלרדת עוד במלחמה כמו שכתוב למעלה אז אמר השירה הזאת או רצה לומר בכל עת שבא עליו צרה וניצל ממנה אז היה שר השירה הזאת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומצודתי" - מבצר חזק

"ומפלטי" - מצילי ואמר לי לתוספת ביאור 

מצודת דוד

"ה' סלעי" - ה' מחסי כבנין מסלע וכמצודה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור וסלע וכפל דבריו במלות שונות כדרך השיר

"ומנוסי" - מלשון ניסה ובריחה

"מחמס" - הוא כענין גזל 

מצודת דוד

"מחמס" - מאנשי חמס

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו קרן לבעל הקרנים

"ומנוסי" - אנוס אליו מפחד האויב

"צורי" - ה' הוא חזקי אשר אחסה בו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהולל" - כאשר אני קורא אל ה' בהלל אז אני נושע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפפוני" - סבבוני כמו (תהלים מ יג)כי אפפו עלי

"משברי" - מלשון שבר

"נחלי" - מלשון חולי כמו (נחום ג יט)נחלה מכתך

"יבעתוני" - מלשון בעתה וחרדה 

מצודת דוד

"כי אפפוני" - כאשר סבבו אותי משברי מות רצה לומר כאבי מות וכאשר החליים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבלי" - מכאובי כמו (הושע יג יז)חבלי יולדה

"קדמוני" - באו לפני כמו (מיכה ו ו)במה אקדם ה' 

מצודת דוד

"חבלי" - וכאשר כאבי שאול סבבוני ובאו לפני מוקשים המביאים את המיתה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצר לי" - כאשר היה צר לי בעבור הדברים האלה אז קראתי לה' ושמע קולי וצעקתי באה באזניו וכפל הדבר במלות שונות וכדרך מליצת השירה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתגעש" - ענין התנודה והתנועה החזקה כמו (ירמיהו מו ז)כנהרות יתגעשו מימיו

"ירגזו" - יחרדו 

מצודת דוד

"מוסדות השמים" - הוא משל על השרים מכנען

"כי חרה לו" - כאשר חרה לו לקחת מהם נקמתי

"ויתגעש" - נעו ונדו אויבי יושבי הארץ מרוב הפחד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממנו" - רצה לומר מעמו באו הגחלים ובערו לשרוף בשונאי

"תאכל" - את הקמים עלי

"עלה עשן באפו" - הוא ענין כעס ואמר בלשון הנופל באדם שעל ידי חמום הכעס נראה כעין עשן יוצא מנחורי האף וכן (תהלים עד א) יעשן אפך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וערפל" - כעין עב הענן 

מצודת דוד

"תחת רגליו" - להיות מוכן להפרע מהם בחושך של ערפל

"ויט" - נטה את השמים למטה לארץ וירד עליהם להתקרב אל שונאי להכות בהם והוא מדרך משל לומר שהיה ממהר ליפרע מהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כרוב" - מלאך ורבותינו ז"ל אמרו (חגיגה יג ב)כרביא והוא התרגום של נער כי דמות אדם להנה

"ויעף" - ענין פריחה 

מצודת דוד

"וירא" - היה נראה בא על כנפי רוח ודימה נשיבת הרוח לעפיפת כנפי העוף

"וירכב" - למהר לבוא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישת" - ענין שימה כמו (תהלים עג ט) שתו בשמים פיהם

"חשרת" - ענין קשור כמו (מלכים א ז לג)וחשוקיהם וחשוריהם 

מצודת דוד

"וישת חושך" - שם החושך סביבות סוכתו להיות מוכן להחשיך להאויב

"חשרת" - החושך ההיא באה מחשכת רבוי המים הנקשרים בעבים הפרושים מתחת השחקים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מנגה" - ענין הארה וזריחה 

מצודת דוד

"מנוגה נגדו" - מחמת האורה שלפניו אשר חפצו להאיר ולהושיע לי לזה בערו גחלי אש בהקמים עלי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויהם" - מלשון מהומה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיקי" - כן יקרא המים הנגרים בחוזק ורודפים וכן (איוב ו טו)כאפיק נחלים

"מנשמת" - מלשון נשימה ונשיבת הפה 

מצודת דוד

"בגערת" - בעבור גערת ה' בהקמים עלי

"מנשמת" - מנשיבת רוח אפו והכל הוא בדרך משל

"ויראו" - היו נראים קרקעות מי הים כי נבקעו המים

"יגלו וגו'" - כי נבקע הארץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימשני" - ענין הוצאה כמו (שמות ב י)מן המים משיתיהו 

מצודת דוד

"ישלח ממרום" - ישלח עזרתו ממרום ויקחני מיד האויב ויוציאני מיד הרבים הקמים עלי השוטפים כמים רבים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמצו" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"כי אמצו" - כאשר התחזקו ממני אז יצילני מידם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אידי" - ענין מקרה רע כמו (איוב לא ג)הלא איד לעול

"משען" - ענין סעד 

מצודת דוד

"יקדמוני" - האויב היה מקדים לבוא עלי בעת יקרני מקרה רע בחושבו כאשר החילותי לנפול לא אוסיף לקום אבל ה' היה לי למשען ואף כי נפלתי הנה קמתי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחלצני" - ענין הוצאה ושליפה כמו (תהלים פא ח) בצרה קראת ואחלצך 

מצודת דוד

"יחלצני" - יוציאני מן המיצר כי חפץ בי

"למרחב" - למקום רחב להנצל מיד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגמלני" - מלשון גמול ותשלום שכר

"כבור" - מלשון ברור ונקי 

מצודת דוד

"כבור ידי" - כפל הדבר במלות שונות

"כצדקתי" - כפי צדקתי כי לא הרעותי את אחד מהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאלהי" - ממצות אלהי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אסור" - אפילו מאחת ממנה לא אסור את עצמי

"וחקתיו" - ואף החוקות הם הדברים שטעמיהם נעלמים

"לנגדי" - להתבונן בהם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנגד עיניו" - אשר הוא לנגד עיניו ולא נגד בני אדם ולהתיהר

"וישב" - ולכך וישב ה' לי וגו'

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבור" - ענינו כמו גבר וכן נאמר (בתהלים יח כו) והוא תרגום של איש 

מצודת דוד

"עם חסיד וגו'" - רצה לומר כן דרכך להתנהג בחסד עם החסיד

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נבר תתברר" - מלשון ברור ונקי

"עקש תתפל" - ענין שניהם עקמימות כמו (דברים לב ה)דור עקש ופתלתול והוא בדרך ההופך 

מצודת דוד

"עם נבר" - עם איש ברור ונקי תתנהג בברירות רצה לומר תשלם לאיש כמעשהו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם עני" - מוכנע כעני

"ועיניך" - תתן עיניך על המתגאים ותשפיל אותם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגיה" - מלשון נוגה ואורה

"חשכי" - מלשון חושך 

מצודת דוד

"יגיה חשכי" - רצה לומר יוציאני מן הצרה

"כי אתה נירי" - אתה תאיר לי כנר

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גדוד" - צבאות עם

"אדלג" - ענין קפיצה

"שור" - ענין חומה כמו (בראשית מט כב)בנות צעדה עלי שור 

מצודת דוד

"בכה" - בעזרתך ארוץ אל גדודי האומות

"אדלג שור" - אקפוץ על החומה לכבוש עיירות

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צרופה" - מלשון צרוף וזקוק 

מצודת דוד

"מגן" - מחסה כמגן

"תמים דרכו" - לגמול לאיש כמפעלו

"צרופה" - ככסף צרוף מבלי סיג כן אין באמרי הבטחתי דבור בטל

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מבלעדי" - ענינו כמו זולת

"צור" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"כי מי אל" - אשר יוכל לעמוד כנגדו ולמחות בידו מלקיים הבטחתו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעוזי" - מחזקי

"חיל" - כח

"ויתר" - ענין דלוג וקפיצה כמו (חבקוק ג ו)ראה ויתר גוים 

מצודת דוד

"ויתר תמים דרכי" - מדלג אותי בדרכי להיות תמים מבלי מכשול

"מעוזי חיל" - מחזק אותי בכח

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משוה" - משים כי וישם (בראשית ד טו) תרגם אונקלוס ושוי

"במתי" - ענין גבהות 

מצודת דוד

"ועל במותי" - העמיד אותי על גבהי וגדולתי

"משוה" - משים רגלי קלות לרוץ מהר אחר האויב כאילה זו הרצה מהרה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונחת" - מלשון חתת ושבירה 

מצודת דוד

"ונחת" - נתת בי כח לשבר קשת נחושה בעת המתחי לירות

"למלחמה" - להלחם בטוב וכדרך תכסיסי המלחמה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וענתך" - מלשון ענוה

"תרבני" - מלשון רבוי 

מצודת דוד

"וענתך תרבני" - הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב אף כי היו אנשי מתי מספר נצחתי האויב כאלו היו רבים עמדי

"מגן ישעך" - ישעך היה לי למגן

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צעדי" - פסיעותי כמו (לעיל ו יג) ויהי כי צעדו

"מעדו" - ענין החלקה והשמטה מן המקום כמו (תהלים לז לא)לא תמעד אשוריו

"קרסולי" - תרגום של כרעים (ויקרא יא כא) הוא קרסולין 

מצודת דוד

"תרחיב צעדי" - הרחבת פסיעתי לבל ימעדו רגלי לנפול בארץ

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלותם" - מלשון כליון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואמחצם" - ענין הכאה ופציעה כמו (תהלים קי ו)מחץ ראש

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותזרני" - מלשון אזור וחגורה

"תכריע" - ענין הנפילה על הכרעים

"קמי" - האויבים הקמים עלי 

מצודת דוד

"ותזרני" - אזרת אותי כח להלחם ואת שונאי תפיל לכרוע תחתי

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תתה" - נתת

"עורף" - הוא אחורי הפנים

"ואצמיתם" - ענין כריתה כמו (שם קא ה) אותו אצמית 

מצודת דוד

"ואצמיתם" - רצה לומר עם כי ינוסו אשיגם ואצמיתם

"משנאי" - רצה לומר וכן משנאי תתה לי עורף והוא כפל ענין במלות שונות כדרך מליצת השיר

"תתה לי עורף" - כי ינוסו ויהפכו לי עורף

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישעו" - ענין הפנה כמו (ישעיהו יז ח)ולא ישעה אל המזבחות

"ענם" - מלשון עניה ותשובה 

מצודת דוד

"אל ה'" - רצה לומר לאחר זמן יפנו אל ה' להתפלל אליו אבל לא יענם

"ישעו" - יפנו אל מלכי האדמה

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואשחקם" - ענין כתישה כמו (שמות ל לו)ושחקת ממנה הדק

"אדקם" - מלשון דק

"ארקעם" - ענין רדוד ושטיחה כמו (שם לט ג) וירקעו את פחי הזהב 

מצודת דוד

"כעפר" - להיות דק כעפר

"כטיט חוצות" - כטיט המושלך בחוצות אעשה אותם דק דק וארדד אותם על פני האדמה

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותפלטני" - ענין הצלה 

מצודת דוד

"עם לא ידעתי" - רצה לומר העם אשר המה מארץ מרחק

"תשמרני" - שמרתני מיד כולם עד הביאתני להיות ראש

"מריבי עמי" - מאנשי מלחמתי אשר בבני עמי הלוחמים עמדי

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתכחשו" - מלשון כחש ושקר 

מצודת דוד

"לשמוע אוזן" - בעבור כי ישמעו רב כחי ואומץ ידי לזה יהיו נשמעים אלי לכל אשר אצום

"יתכחשו לי" - כדרך הירא המתנצל בפני מי אשר ירא ממנו אף בדברי כזב בעבור הפחד

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יבולו" - ענין כמישה כמו (ירמיהו ח יג)והעלה נבל

"ויחגרו" - מלשון חגר ופסח 

מצודת דוד

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים ואבודים

"ויחגרו" - יהיו חגרים ממה שיהיו סגורים בידי בכבלי ברזל

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צורי" - חזקי 

מצודת דוד

"חי ה'" - רצה לומר הלא ה' חי לעולם וכזאת יעשה כל הימים

"וברוך צורי" - וכן יהיה ה' צורי ברוך לעולם

"וירום" - כי כשעושה נקמות בגוים הוא מרומם ומנושא

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומוריד" - מלשון ירידה 

מצודת דוד

"הנותן נקמות לי" - רצה לומר הנוקם נקמתי

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומקמי" - האויבים הקמים עלי 

מצודת דוד

"ומקמי" - יותר מן קמי תרומם אותי

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגוים" - לפרסם חסדך

"על כן" - בעבור החסדים האלה

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מגדול" - מלשון גדול 

מצודת דוד

"ולזרעו" - כמו שעשה לדוד כן יעשה לזרעו עד עולם ואף שדוד עצמו אמרו אמר לדוד ולזרעו ולא אמר לי ולזרעי כי כן דרך המקרא וכן (שמואל-א יב יא) וישלח ה' וגו' ואת שמואל ועם כי שמואל עצמו אמרו לא אמר ואותי

"מגדול" - רצה לומר וכן אודך כי אספר לומר דעו אשר ה' מגדול וגו' רצה לומר עושה ישועות גדולות למלכו ולא בעבור תשלום גמול כי אם בחסד