מצודות על שמואל ב יב יג


מצודת דוד

"גם ה'" - רצה לומר לא תחשוב שגמול העונש האמור שזה היא לעון הריגת אוריה לא כן הוא כי גמול הראוי הוא להיות נפש תחת נפש אבל רק על מקצת העון שלם ישלם וגם העביר מה מחטאתך וכפר מקצתה להיות לך נפשך לשלל ולא תמות

"חטאתי לה'" - כאומר הנה על הריגת אוריה עונשי אמורה שלא תסור חרב מביתי אבל עון בת שבע הלא לה' חטאתי בזה והוא רחום יכפר עון

מצודת ציון

"העביר" - הסיר ומחל