מצודות על שמואל ב ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירפו" - מלשון רפיון והוא ענין יאוש 

מצודת דוד

"בן שאול" - לפי שכשמת אבנר לא נשאר מי להתחזק עמו במלכותו ועוד לא נשאר בו כח מלכות רק מצד היותו בן שאול המלך לזה לא הזכירו בשמו

"נבהלו" - היות ידעו שלבב אבנר היתה שלם עם דוד וחששו שעם כל זה נהרג בעצתו ופחדו לנפשם שלא ינקום בכולם ובעבור זה לא המליכוהו עד שנהרג איש בושת ועשה דוד שפטים בההורגים ובזה ידעו למפרע שהיה דוד נקי מדמי אבנר ואז באו כולם להמליכו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בן שאול" - כמו לבן שאול ותחסר הלמ"ד 

מצודת דוד

"כי גם בארות וגו'" - אולי עמדה מחוץ לגבולם ולא היה ידוע לכל אשר היא מבנימין

"שרי גדודים" - שרים על אנשי החיל היו לבן שאול

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד היום הזה" - אשר הרגו לאיש בושת כי אז נהרגו גם הם בידי דוד כמה שכתוב בענין

"ויברחו" - ברחו מאז ולא הוזכר למה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נכה רגלים" - שבור רגלים כמו (מלכים ב כג כט)פרעה נכה

"אמנתו" - המגדלת אותו כמו (אסתר ב ז) ויהי אומן את הדסה

"ותנוס" - וברחה

"בחפזה" - ענין מהירות כמו (שמואל א כג כו)ויהי דוד נחפז ללכת

"ויפסח" - נעשה חגר 

מצודת דוד

"ויפל" - הבן ההוא נפל מידה ונעשה אז פסח (וכתבו כאן לומר שכוונת הבארותים היה בהריגת איש בושת בכדי להמליך את דוד היות כי לא נשאר מי מזרע שאול להמליכו אחריו כי חשבו שמפיבשת לא הגון למלוכה על כי הוא פסח ברגליו)

"ותנס" - מפחד פלשתים שלא יבואו אל בית המלך לשלול שלל

"מיזרעאל" - אשר נהרגו בהמלחמה ההוא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כחם היום" - כאשר נתחמם השמש והוא בחצות היום

"הצהרים" - עת התחזק מאור היום והוא מלשון (בראשית ו טז)צוהר תעשה לתיבה 

מצודת דוד

"וילכו" - שבו מגת והתנכרו והלכו לבית איש בושת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והנה" - כמו והמה 

מצודת דוד

"והנה באו" - חזר לספר איך באו ולא הרגישו בהם ואמר שבאו תוך הבית ועשו עצמם כלוקחי חטים מאת איש בושת ואמר שהכוהו בדופן החמישית מול הכבד והמרה ונמלטו משם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבאו הבית" - עתה חזר לספר אופן הכאה ואמר בתחלה המיתו אותו ואחר זה כרתו ראשו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתן ה'" - רצה לומר והנה נתן ה' וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחזה בו" - כי מה שצוה לנערו להרגו הרי הוא כאלו בעצמו הרגו

"אשר לתתי" - אשר חשב שאתן לו מתן בשורה

"כמבשר בעיניו" - בעיני עצמו היה כמבשר לי טוב

"כי המגיד" - מוסב על המקרא שלפניו שאמר חי ה' וגו' אשר אמת הדבר כי המגיד לי לאמר שמת שאול על ידו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובערתי" - ענין הפנוי והסרה כמו (דברים כו יג)בערתי הקדש 

מצודת דוד

"אף כי" - רצה לומר וכל שכן שאהרוג אתכם כי הרעותם לעשות יותר ממנו כי ההורג את שאול הנה במלחמה הרגו על פי שאלתו וידע כי לא יחיה עוד אחר אשר היה כבר מוכה בחרב ואף הפרשים הדביקוהו כמו שכתוב למעלה (שמואל -א לא ב) אבל אתם הרגתם אותו בביתו על משכבו ומכל שכן שאבקש אני דמו וגו'