מצודות על שמואל א כד ח


מצודת ציון

"ויקוד" - כפף הקדקוד

"אפים" - מלשון פנים