מצודות על שמואל א יא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כרת לנו ברית" - לבל המית אותנו

מצודת ציון

"ויחן" - מלשון חניה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושמתיה חרפה" - הדבר הזה יהיה חרפה לכל ישראל על שלא יוכלו להושיע אתכם מבזיון גדול כזה

"בזאת" - בזה התנאי והאופן שאנקר מכל איש עין ימינו

מצודת ציון

"בנקור" - ענין נקיבה כמו (במדבר טז יד)העיני האנשים ההם תנקר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרף לנו" - התרפה מאתנו והמתן שבעת ימים ורצה לומר הכוונה בזה לחרף כל ישראל הנה ראוי להודיעם ואם לא יושיעונו אז יחשב לחרפה

מצודת ציון

"הרף" - מלשון רפיון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחרי הבקר" - על כי ראה שבזוהו לא נהג גם הוא עדיין בעצמו כבוד מלוכה והלך אחרי הבקר להנהיגם כדרך ההדיוט

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותצלח" - עבר עליו רוח גודל לבב וגבורה מה' כשמעו וגו' וחרה אפו על נחש העמוני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאיש אחד" - רצה לומר במהירות רב ובהסכמה אחת

"פחד ה'" - לא פחד נתיחת הבקר כי אם פחדו מה' להמרות פי משיחו

"ביד המלאכים" - אשר באו מיביש גלעד

"לאמר" - צום לאמר להם מי שלא יצא למלחמה ינותח בקרו כזה

מצודת ציון

"צמד" - זוג על שם שדרכם ללכת מצומדים ומחוברים

"וינתחהו" - חתך כל אחד לנתחים רצה לומר לאברים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בבזק" - שם מקום

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לאיש" - לכל איש

"כחום השמש" - כאשר יתחמם השמש בגבורתו והוא חצי היום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמרו אנשי יביש" - אמרו לאנשי נחש העמוני מחר נצא וגו' ועשו בנו כאשר תרצו ולהטעותם אמרו שלא יהיו נשמרים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפוצו" - נתפזרו אלו מאלו

"בתוך המחנה" - של נחש העמוני

"באשמורת הבקר" - הוא המשמר השלישי הסמוך לבוקר

מצודת ציון

"ראשים" - חלקים

"באשמורת" - מלשון משמר

"היום" - השמש קרויה יום כמו (בראשית ג ח)לרוח היום

"ויפוצו" - נתפזרו כמו (במדבר י לה)ויפוצו אויביך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי האומר" - מי האיש האומר בלעג ובתמיה שאול ימלוך עלינו וכי הגון הוא למלוכה את האנשים האלה תנו בידינו ונמיתם ואמרו זה על כי ראו שה' עמו והתשועה באה על ידו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי היום וגו'" - ואין ראוי להמית איש ביום תשועה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונחדש שם המלוכה" - על כי בראשונה לא קבלוהו כולם ברצון

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - כי השכינה שורה במקום שרוב צבור נאספים

"וימליכו שם" - המליכוהו שנית בהסכמת כולם וברצון טוב