מצודות על צפניה א ה

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"והנשבעים במלכם" - הם האנשים שאינם משתחוים לא לה' ולא לצבא השמים שאין להם אמונה כלל וכאשר ישבעו נשבעים במלכם כי לבד ממנו יראו ויפחדו וגם המה יאספו

"על הגגות" - דרכם היה לעלות על הגגות להשתחות שמה לצבא השמים

"ואת המשתחוים וגו'" - ר"ל גם הצדיקים יכרתו