מצודות על משלי יא ט

מצודת דוד

"בפה חנף" - בדברי חניפה ישחית את רעהו המחניף לו, כי ילכדנו להימשך אחר דעתו.

"ובדעת" - בעבור דעת התורה, יוציאו מלבם דברי החונף ואינם נמשכים אחריו.