מצודות על מלכים ב כ


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"צו" - היה מצוה על עניני ביתך

"למות" - רצה לומר חולי אנושה ומסוכנת שיש בה כדי למות

"בימים ההם" - אמרו רבותינו ז"ל (סדר עולם פרק כג) שהיה שלשה ימים לפני מפלת סנחריב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הקיר" - הכותל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אנה" - הוא ענין לשון בקשה

"נא" - עתה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"התיכונה" - האמצעית

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"דבלת תאנים" - הם התאנים הנדרסים יחד

"השחין" - מין נגע שנחלה על ידה וכן (שמות ט ט) לשחין פורח אבעבועות

"ויחי" - ענין רפואה כמו (יהושע ה ח)עד חיותם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מה אות" - רצה לומר מה מאד יחשב לאות גדול ונפלא כאשר ירפאני ה' מכל מכאוב החלי ואעלה ביום השלישי אל בית ה'

מצודת ציון

"מה אות" - מלת מה יורה על גודל הדבר וחשיבותו כמו (תהלים ח ט)מה אדיר שמך

"אות" - מופת