מצודות על מיכה ו יג


מצודת דוד

"הכותך" - במה שאכה אותך מכה חזקה ולהשמים אותך בעבור חטאותיך

"וגם אני" - ר"ל הואיל וכן עשו לכן גם אני מוכן להחליא אותך

מצודת ציון

"החליתי" - מלשון חולי

"הכותך" - מלשון הכאה

"השמם" - מלשון שממון