מצודות על ישעיהו ס


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכבוד ה' וגו'" - ר"ל השכינה יגלה עליך ותשרה בך

"קומי אורי" - את ירושלים קומי והאירי כי בא לך ההארה הראויה לך והוא משל על השמחה והטובה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וערפל" - עב הענן 

מצודת דוד

"וכבודו וגו'" - ר"ל ישרה השכינה עליך

"יזרח ה'" - יאיר לך אור הישועה

"יכסה ארץ" - רצה לומר צרות יתרבו בעולם

"וערפל לאמים" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנוגה" - ענין הארה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"זרחך" - מלשון זריחה 

מצודת דוד

"לאורך" - ר"ל ממך ילמדו דרכי ה' ואתה תאיר עיניהם

"ומלכים וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על צד" - הדרך לשאת הקטן על צדו

"תאמנה" - ענין גידול בנים קטנים כמו ויהי אומן את הדסה (אסתר ב

מצודת דוד

"שאי" - את ירושלים שאי עיניך מסביב וראי איך כל אנשיך נקבצו ובאו אליך

"על צד תאמנה" - כל אחת מהן תהיה מגודלת על צד המלכים ובחיקם וכמה שכתוב והיו מלכים אומניך (לעיל מט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תראי" - מלשון ראיה

"ונהרת" - ענין הארה כמו ואל תופע עליו נהרה (איוב ג)

"המון" - ענין רבוי כמו ומי אוהב בהמון (קהלת ה)

"ים" - פאת מערב

"חיל" - ענין עושר כמו חיל בלע (איוב כ

מצודת דוד

"חיל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי יהפך" - המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת המערב יתהפך לבא לך

"אז תראי" - את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה

"ופחד" - דרך האדם להיות נבהל וכאלו מפחד בבוא אליו טובה פתאום

"ורחב" - יתרחב לבך בעבור רוב הטובה והשמחה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שפעת" - ענין רבוי כמו משפעת סוסיו (יחזקאל כו)

"בכרי" - גמלים בחורים כמו בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ולבונה" - שם מין בושם הוא מסממני הקטורת

"יבשרו" - ענין ספור חדשות 

מצודת דוד

"בכרי מדין" - גמלים בחורים הבאים ממדין ועיפה

"כולם משבא יבואו" - כל בני שבא יבואו אליך וישאו עמהם זהב ולבונה למנחה לה' ובבואם לארצם יבשרו ויספרו תהלות ה'

"שפעת גמלים" - רבוי גמלים יביאו לך למנחה ויכסו הארץ

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נביות" - שם מקום ישבו שם מבני ישמעאל כמ"ש בכור ישמעאל נביות (בראשית כה)

"ישרתונך" - יהיו לצורכך וכמוהו את בגדי השרד לשרת בקודש (שמות לה

מצודת דוד

"אפאר" - כי האומות יביאו שמה מנחת כסף וזהב

"ובית תפארתי" - זהו בהמ"ק

"יעלו וגו'" - הוא כמו הפוך יעלו על מזבחי לרצון כמו כל תשא עון (הושע יד) ורבים כמוהו

"כל צאן קדר" - הצאן שבארץ קדר המה מובחרים

"יקבצו לך" - יאספו להביאם אליך

"אילי נביות" - האילים שבנביות המה מובחרים

"ישרתונך" - יהיו לך לצרכך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כעב" - כענן

"תעופינה" - מלשון עפיפה ופריחה

"ארובותיהם" - מלשון ארובה וחלון כמו וארובות השמים (בראשית ז)ור"ל חלונות השובך והוא מקום מדורם 

מצודת דוד

"מי אלה" - כאלו הבריות ישאלו על בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל ארובותיהם הם חלונות השובך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקוו" - ענין אסיפה כמו יקוו המים (בראשית א)

"ואניות" - ספינות 

מצודת דוד

"כספם וגו'" - להביא מנחה לה'

"לשם ה'" - כ"ז יהיה בעבור פרסום שם ה'

"ולקדוש ישראל" - כפל הדבר במ"ש

"כי פארך" - אשר נתן לך פאר והדר וחשיבות

"איים יקוו" - יושבי איי הים יאספו לבוא אלי והאניות ההולכות על ים תרשיש הם יתעוררו בראשונה להתאסף ולהביא בניך וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בקצפי" - מלשון קצף וכעס 

מצודת דוד

"כי בקצפי" - ר"ל כל הבאה עליך לא היה בדרך הטבע כי לשעבר הכיתי אותך בקצפי ולזה היית בתכלית השפלות ועתה רחמתי אותך ברצוני הטוב ולזה תמשול ממשל רב

"חומותיך" - חומות הערים

"ישרתונך" - ישמשו אותך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלכיהם" - גם להביא את מלכיהם נהוגים אליך בשבי

"ופתחו וגו'" - יהיו פתוחים ועומדים

"יומם וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"חיל גוים" - עושר העכו"ם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרב יחרבו" - מלשון חורבן 

מצודת דוד

"והגוים" - על כל העכו"ם יהיה חורבן רצה לומר לא יהיה בהם עוד ממשלה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלבנון" - שם יער בארץ ישראל

"ברוש וגו'" - שמות מיני אילנות חשובים 

מצודת דוד

"לפאר" - לבנות בהם מקום מקדשי בנין מפואר

"ומקום רגלי אכבד" - בית המקדש יבנה בנין מכובד ואחז במשל כאלו המקום יושב על הכסא אשר בשמים ורגליו יורדים לנוח בבה"מ כמו והשתחוו להדום רגליו (תהלים צט)

"כבוד הלבנון" - האילנות הנכבדים שביער הלבנון יביאו אליך והם ברוש תדהר ותאשור כולם יחדיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שחוח" - ענין כפיפה והשפלה כמו תחתיו שחחו עזרי רהב (איוב ט)

"מעניך" - מלשון עינוי

"כפות רגליך" - כמו שנקרא שטיחת היד כף היד כן נקרא שטיחת הרגל כף הרגל

"מנאציך" - ענין בזיון כמו נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב

מצודת דוד

"עיר ה'" - עיר של ה' ציון של קדוש ישראל וכפל הדבר במ"ש

"על כפות רגלך" - ר"ל עד סמוך לארץ

"בני מעניך" - העכו"ם שהיו מענים ומצירים אותך בגולה

"שחוח" - בכפיפה ובהכנעה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחת" - במקום

"לגאון" - ענין ממשל רב

"משוש" - ענין שמחה 

מצודת דוד

"ושמתיך" - במקום זה אשים אותך להיות מושלת עד עולם ולהיות מלאה משוש בכל ימי הדורות

"תחת" - במקום שהיית עזובה מכל העכו"ם ולא היה מי מתחבר עמך והיית שנואה לכולם ואין מי עובר בארצך לשאול לשלום לך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וינקת" - מלשון יניקה

"ושוד" - מלשון שדים

"תינקי" - מלשון יניקה

"אביר" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"וידעת" - אז תכיר שלא במקרה בא הדבר רק הוא בעבור שאני ה' מושיעך ואביר יעקב הוא גאלך

"ושד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"וינקת" - הוא דרך משל לומר שתאכלי טוב האומות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פקדתך" - מלשון פקיד וממונה

"ונגשיך" - ענין הלחץ לקחת הכסף כמו נגש את הכסף (מלכים ב' כ"ג) 

מצודת דוד

"ונוגשיך" - במקום הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עמך צדקה

"תחת הנחושת" - במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא במקומו זהב וגו'

"ושמתי פקודתך שלום" - ר"ל תחת הפקידים שהיו נותנים עליכם לגבות המס אשים עליך שלום כי לא יבואו עוד בתגר לגבות המס כי אם יבואו לשאול בשלומך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חמס" - עושק וגזל

"שוד" - מלשון שדידה וגזל

"תהלה" - ענין שבח 

מצודת דוד

"וקראת" - לא תקראי עוד על חומותיך ובשעריך קול מלחמה כי אם תקראי קול ישועת ה' ותהלתו

"שוד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא ישמע וגו'" - מן הצר הצורר כי לא יהיה עוד

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולנוגה" - ענין זהירה וזריחה 

מצודת דוד

"לתפארתך" - תתפארי בכבוד ה'

"והיה לך ה'" - אבל אור השכינה יהיה לך לאור עולם ביום ובלילה

"ולנוגה" - לזריחת הירח לא תצטרך להאיר לך בלילה

"לא יהיה לך" - ר"ל לא תהיה צריך לאור השמש להאיר לך ביום

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לא יבוא" - לא ישקע כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"יאסף" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"ושלמו" - ענין גמר 

מצודת דוד

"ושלמו" - יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד

"לא יבא" - לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך

"כי ה' וגו'" - ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נצר" - ענף כמו ונצר משרשיו יפרה (לעיל יא)

"מטעי" - מלשון נטיעה 

מצודת דוד

"לעולם יירשו ארץ" - הם ירשו הארץ לעולם ולא יגלו עוד ממנה

"נצר מטעי" - הענף אשר נטעתי מעשה ידי הוא ויש מה להתפאר בו ר"ל העם אשר בחרתי אתפאר בו כי יהיו צדיקים ותמימים

"ועמך" - העם הנשאר בך יהיו כולם צדיקים כי הרשעים יכלו בחבלי המשיח

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והצעיר" - הקטן כמו ורב יעבוד צעיר (בראשית כה)

"עצום" - ענין רבוי כמו עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)

"בעתה" - מלשון עת וזמן

"אחישנה" - ענין מהירות כמו אחישה מפלט לי (תהלים נה

מצודת דוד

"אני ה'" - אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום

"הקטן" - השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה

"והצעיר" - כפל הדבר במ"ש