מצודות על ישעיהו יא ה


מצודת דוד

"והיה צדק וגו'" - הצדק והאמונה שיחזיק בהן יהיו לו לחוזק כאדם החגור אזור במתניו שהוא מזורז ומחוזק

מצודת ציון

"אזור" - חגורה

"מתניו" - חלציו פתרון אחד להם